Koncepce nakládání s vyhořelým palivem – promarněné zpoždění

  Přestože schvalování nové vládní koncepce nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady trvá již 4 roky, neproběhlo porovnání reálně proveditelných variant a poctivá veřejná debata o nich. Evropská komise dala nyní České republice a dalším čtyřem zemím dva měsíce na předložení vnitrostátního programu nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem [1].  Schválenou koncepci totiž měly jednotlivé země předložit do 23. srpna 2015 [2]. 

  Zatím však v tuzemsku teprve probíhá proces hodnocení dopadů na životní prostředí [3]. Důvody zpoždění je třeba hledat na Ministerstvu průmyslu a obchodu - přestože koncepce byla napsána již v roce 2013, vláda ji vzala na vědomí až na konci roku 2014 a teprve v květnu 2017 bylo zveřejněno hodnocení dopadů na životní prostředí. 

  Calla, ale i řada dalších připomínkujících požadují vrácení k přepracování. Ministerstvo totiž v příkrém  rozporu s požadavky ministerstva životního prostředí [3] odmítlo zpracovat a vyhodnotit další možné varianty nakládání s radioaktivním odpadem. Znemožnilo tak odborníkům i veřejnosti diskutovat např. o možnosti prodlouženého skladování v zabezpečených povrchových skladech, kde je možné (na rozdíl od hlubinné varianty) kontrolovat neporušenost ochranných obalů. Není možné porovnat ani variantu umožňující snadné vynětí a využití části odpadu v případě technologického pokroku či variantu spolupráce na mezinárodním řešení. 

  Hodnocený návrh koncepce navíc zastaral. Některé navržené cíle již měly být splněny v roce 2014 či 2015, jiné ztratily smysl. Například Pracovní skupina pro dialog o úložišti, s níž koncepce počítá, již přestala existovat.  Harmonogram pro výběr místa pro finální uložení vysoceradioaktivních odpadů se také dostal do nerealistické podoby - všechny práce, které nabraly letitá zpoždění, by nyní měla Správa úložišť stihnout v průběhu pouhých sedmi let. 

  Edvard Sequens, energetický konzultant Calla – Sdružení pro záchranu prostředí řekl: „Tlak Evropské komise na urychlené předložení české koncepce by neměl být na úkor řádného procesu hodnocení dopadů na životní prostředí. Ten zůstává nevyužitou příležitostí pro potřebnou celospolečenskou debatu o problému vyhořelého jaderného paliva a různých možnostech jeho řešení.“ 

  Další informace může doplnit:

  Ing. Edvard Sequens, Calla - tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz 


  Poznámky:

  [1] Aktuálně „European Commission - Fact Sheet - July infringements package – Part 1: key decisions“, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_en.htm, řízení pro porušení evropského práva odstartovala Evropská komise dopisem české straně již v roce 2016

  [2] SMĚRNICE  RADY  2011/70/EURATOM ze  dne  19.  července  2011, kterou  se  stanoví  rámec  Společenství  pro  odpovědné  a  bezpečné  nakládání  s  vyhořelým  palivem a  radioaktivním  odpadem, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0070 

  [3] Posuzování Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP237K


  Přílohy ke stažení