Akční plán výVOJE hlubinnéHO úložiště v ČR pro roky 2017-2025

  Pozn.: Celý dokument je zatím dostupný pouze v anglickém jazyce viz příloha. Závěrečné Shrnutí jsme proto přeložili.

  SÚRAO připravilo Akční plán vývoje hlubinného úložiště v ČR pro roky 2017-2025. 

  SÚRAO po předchozích vytáčkách poprvé formálně přiznává, že se vybírá z 9 lokalit a přiznává, že původní časové milníky výběru obsažené i v projednávaném návrhu vládní koncepce nakládání s radioaktivními odpady byly ambiciózní. Pokud ještě neupraví koncepci, bude tento akční plán v rozporu s vládní koncepcí.

  K výběru 4 lokalit (a 5 záložních) má dojít na konci roku 2018. Už od počátku roku ale mají být dokončovány jednotlivé technické zprávy jako předběžné popisy lokalit, studie proveditelnosti, bezpečnostní studie, dopady na životní prostředí nebo socioekonomické studie. Dokument potvrzuje, že v roce 2018 ještě nebude mít SÚRAO dostatek dat pro výběr čistě podle kriterií, bude se vybírat pomocí silných a slabých stránek lokalit a veřejné akceptace v té či oné lokalitě. Sloužit k tomu mají i brainstormingové debaty za účasti odborníků, kteří se zúčastnili hodnocení lokalit.

  Proces výběru má být "přikryt" supervizní rolí expertního (úřednického?)  týmu, do kterého počítají s nominací zástupců MPO, MŽP, SÚJB a Českého báňského úřadu.

  Na konci roku 2018 má tedy vláda rozhodnout o návrhu SÚRAO/MPO, které 4 lokality půjdou do další etapy a které se stanu záložními. Další rozhodnutí o výběru 2 lokalit má proběhnout po 6 letech od tohoto rozhodnutí. Výběr finální lokality má proběhnout až po roce 2025

  Zdroj plánu: SÚRAO

  Autorka překladu shrnutí: Olga Kališová


  Přílohy ke stažení