KLIMATICKÁ STABILITA ÚZEMÍ – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

  Závěrečná zpráva projektu Klimatická stabilita území je založená na rešerši a interpretaci dostupné publikované literatury i nepublikovaných dat dvěma nezávislými experty ve smyslu cíle projektu, kterým je zhodnocení klimatické stability území vytipovaných lokalit hlubinného úložiště jaderného odpadu po dobu budoucích 100 000 let.

  Zahrnuje definici hlavních prvků klimatického systému a řídících parametrů, které klima ovlivňují na různých časových škálách včetně zhodnocení dřívějšího vývoje klimatu. Další část zhodnocuje limitní scénáře budoucího vývoje klimatu vycházející z jeho dřívějšího chodu a z modelové predikce antropogenně podmíněného vývoje klimatu v příštích 100 000 letech.

  Pro budoucí období bude charakteristická malá variabilita insolace, čímž poroste význam CO2. Modelové simulace se shodují na skutečnosti, že současný interglaciál bude velmi dlouhý a i z hlediska vývoje množství insolace lze jako analog považovat interglaciál MIS 11. Zároveň byla zhodnocena možnost ovlivnění lokalit ledovcem a permafrostem včetně jeho vlivu na oběh podzemních vod.

  TYp:  Technická zpráva číslo 22/2015

  Autoři: Daniel Nývlt, Petr Doborovlný

  Zdroj: Česká geologická služba pro SÚRAO

  Vydáno: říjen 2015


  Přílohy ke stažení