Studie vlivů na životní prostředí - Hrádek

  Technická zpráva číslo 145/2017

  Praha, červen 2018

  Studie vlivu vybudování hlubinného úložiště v lokalitě Hrádek na životní prostředí je zpracována za účelem posouzení budoucí průchodnosti procesu EIA v dané lokalitě. Opírá se o současnou úroveň poznání  environmentálních  poměrů  na  lokalitě  a  současný  stav  projektových  příprav samotného záměru – vybudování hlubinného úložiště v lokalitě. Součástí studie je popis záměru, údaje o stavu životního prostředí a  střetech zájmů a hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a  životní prostředí. Studie je zpracována ve struktuře dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), není však posouzením EIA ve smyslu tohoto zákona.

  Řešitelé:
  SATRA, ÚJV Řež,  ČVUT,  MottMacDonald

  Autor: 

  RNDr. Přemysl Marek


  Přílohy ke stažení