lokality Lokality /cs/lokality/ certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 23-03-27 07:01:51 23 cs Čeština k-dialogu-cesta-trnita K dialogu cesta trnitá html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz k-dialogu-cesta-trnita K dialogu cesta trnitá 15.11.2015 17:17:46

K dialogu cesta trnitá

Tisková zpráva spolků SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí z 15. listopadu 2015

 

Lubenec je součástí jedné ze sedmi lokalit vytipovaných k vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, kde by mohlo navždy skončit použité palivo z jaderných elektráren. Průzkumné území v lokalitě Čertovka bylo stanoveno v krajích Ústeckém a Plzeňském a od hranic kraje Karlovarského nebo Středočeského ho dělí necelé dva kilometry. Průzkumné území bylo stanoveno přes nesouhlas místních obyvatel, ačkoli bylo obcím slíbeno, že bez jejich souhlasu nebudou průzkumy realizovány.
     
Na první nezávislou konferenci o hlubinném úložišti s mottem „Hledáme dialog“ dorazilo v sobotu 7. listopadu do Lubence podle registračních archů 115 účastníků. Vedle místních obyvatel také zástupci ministerstev a úřadů, politici, nezávislí odborníci i jednotlivci z ostatních vytipovaných lokalit. Místní spolky SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí, které konferenci organizovaly, se dlouhodobě snaží zvýšit obecné povědomí o tématu jaderného odpadu, které je vnímáno společností zatím jako okrajový a regionální problém.

Celý program konference byl rozdělen do bloků. V úvodu seznámila Jana Michalcová přítomné s důvody, které vedly spolky k uspořádání konference: „Otázka možného vybudování úložiště radioaktivního odpadu za našimi domy už nyní ovlivňuje náš denní život a budoucí vývoj celého regionu.“ Jitka a Richard Kantovi představili projekt s příznačným názvem „Turistická stezka Zářivka“, jehož výstupem je mapa s vyznačenou trasou stezky po průzkumném území mezi místy, kde by v budoucnu mohla stát jaderná zařízení. Richard Kanta pak ve svém příspěvku upozornil na nerovné postavení spolků a obcí v jednání se státním aparátem.

Geolog Jiří Svejkovský ve svém příspěvku poukázal na sérii závažných pochybení při hodnocení lokality Čertovka. Tím nejzávažnějším, sahajícím až do počátku výběru lokalit, je opomenutí existence tzv. Jáchymovského zlomu. Tato hlubinná zlomová soustava směřující od Jáchymova k Českým Budějovicím protíná lokalitu Čertovka. Ač je na tuto linii vázán vulkanický komplex Doupovských hor a její význam je v blokové stavbě Českého masívu zcela zásadní, není tento zlom zařazen do vylučujících kritérií. „Srovnáním základní tektonické mapy Českého masívu a mapy vylučujících pásem tektonických zón můžeme zjistit, že při výběru vhodné lokality nebyla přítomnost Jáchymovského zlomu zohledněna,“ říká Jiří Svejkovský a shrnuje: „Pokud by byl dodržen správný postup při uplatnění vylučujících pásem, už v této fázi hodnocení by musela být lokalita Čertovka vyřazena jako nevhodná.“

Poté, co starosta obce Blatno Václav Beneš ve svém příspěvku podpořil blížící se geologický průzkum jako objektivní srovnání lokalit a případnou stavbu úložiště označil jako možný přínos pro svou obec, ředitel Správy úložišť (SÚRAO) Jiří Slovák ve svém příspěvku shrnul obecné požadavky na geologickou stavbu území a na dosavadních poznatcích o Čertovce naopak, v kontrastu s příspěvkem o nevhodnosti, demonstroval její potenciální vhodnost. Jím prezentované mapy ani modely však Jáchymovský zlom ani jeho vliv neobsahovaly. Ostrý kontrast příspěvků obou přednášejících, Svejkovského a Slováka, tak musel nutně zanechat u přítomných v sále rozporuplné pocity.

Důsledky dalšího geologického průzkumu a případné stavby HÚ shrnula v příspěvku krajinářka Martina Lukešová. Hodnotu ztráty ekosystému v případě výstavby HÚ vyčíslil odborník na environmentální a ekologickou ekonomii Josef Seják na miliardu korun. Ochránci přírody a krajiny se shodli, že by s velkou pravděpodobností došlo nejen ke ztrátě rekreační funkce, ale v důsledku ztráty cenných ekosystémů k narušení územního systému ekologické stability a k postupné izolaci oblasti v blízkosti úložiště a vylidňování.

Stanislav Mikeska v obsáhlém příspěvku informoval, jaký vliv má toxicita (jedovatost) uranu na lidské zdraví. Bezprostředně následující příspěvek předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dany Drábové byl věnován zajištění bezpečnosti při ukládání radioaktivních odpadů. Jako potenciální riziko bylo rozebíráno pouze radiační a po dotazech i ochrana před vnějšími riziky, jako jsou terorismus nebo letecké havárie. Rizika působení toxických vlivů, zmiňovaná v předchozím Mikeskově příspěvku, nejsou vyhodnocena (na rozdíl od rizik radiace) v žádných zprávách a ani jejich hodnocení není v působnosti SÚJB.

V dalším příspěvku Pavel Pavlík dokládal na veřejně dostupných dokumentech, že v roce 2003 už probíhal v lokalitách geologický průzkum, ovšem nezákonně - bez stanovení průzkumného území.

Edvard Sequens z Calla – Sdružení pro záchranu prostředí se v příspěvku zabýval rolí veřejnosti při hledání úložiště. Na základě dosavadního silového a netransparentního přístupu státu k obcím navrhl zastavit vyhledávání a podle německého vzoru nejprve hledat společenský konsensus a pak teprve stanovovat výběrová kritéria. Jako možnou platformu pro takovou vizi vidí už existující Pracovní skupinu pro dialog. Zmínil také návrh nového zákona o posílení práv obcí při hledání hlubinného úložiště, téma, jemuž se podrobně věnoval v dalším příspěvku Jiří Slovák.

Po krátké obrázkové prezentaci Pavla Pavlíka o „lžičkách“, kterými SÚRAO a najaté agentury „krmí“ veřejnost, předal Jiří Mutl z Rudíkova přítomným ve výstižně pojmenovaném příspěvku Pohled zdola své zkušenosti občana-solitéra, neangažovaného ve spolcích pro ani proti, z jednání s úřednickou mašinérií a s autokratickým přístupem státu.

Mezi jednotlivými příspěvky využili prostor k diskuzi i poslanec parlamentu Michal Kučera, senátorky Alena Dernerová a Zdeňka Hamousová, senátor Jaroslav Doubrava, Zdeněk Hubáček z Ministerstva průmyslu a obchodu, Martin Holý, který byl na poslední chvíli vyslán ministrem životního prostředí, nebo Jiří Svoboda z Akademie věd. Posledně jmenovaný mj. uvedl, že časový tlak na vybudování úložiště, kde by mělo být použité palivo uloženo trvale bez možnosti vyjmutí, není v souladu s předpokladem, že nasazení nových technologií v dohledné budoucnosti umožní lepší využití zbývajících 95 % energie z použitého jaderného paliva.

Ačkoli se diskuzi k jednotlivým příspěvkům podařilo všem zúčastněným zvládnout téměř bez emocí, jak k tomu vyzval hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, ukázalo se, že nepřekročitelnou hranicí, za níž končí ochota úředníků diskutovat a začíná náplň jejich pracovních povinností, je usnesení vlády z roku 2002 o způsobu likvidace jaderného odpadu jeho trvalým uložením v hlubinném úložišti a s tím spojených časových termínech. To vše, s vědomím o moci státu rozhodovat o osudu obcí, nedovoluje žádné ze stran posunout řečnění na konferencích, ač sebevíce kultivované, z roviny nezávazného tlachání podřízeného s nadřízeným více směrem k dialogu. A tak alespoň účastníci konference mohli lépe poznat lidský druh, známý spíše pod mediální zkratkou aktivista či dokonce odpůrce. Obavy těchto jedinců, jak se ukázalo v příspěvcích, nepramení z nedostatku informací, a už vůbec nemohou být  rozptýleny opakováním stále stejných replik ze strany zástupců státu. Protichůdné informace jsou naopak signálem o netransparentnosti rozhodování a nebezpečí, že nebude rozhodováno o skutečně nejbezpečnějším řešení, ale spíše o co nejlevnějším a politicky průchodném!

Prezentace z konference.

Kontakt pro média :
Jitka Kantová, skloart@skloart.cz, 603 818 185

Tisková zpráva spolků SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí vyhodnocující konferenci konanou 7. listopadu v Lubenci.
article aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 15.11.2015 20:37:46 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens lubenec.jpg 220 165 /include/mime_icons/jpeg.gif Do sloupce _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 0 den-proti-ulozisti-2019-certovka 0 Den proti úložišti 2019 - Čertovka
V sobotu 27. dubna 2019 se na osmi lokalitách v České republice uskutečnil pátý ročník Dne proti úložišti. V jeho průběhu obce i spolky uspořádaly řadu akcí, jako pochody, cyklojízdy, maraton, koncert, besedu, promítání a další. Co se dělo na lokalitě Čertovka?
article 30.04.2019 00:00 07.05.2019 14:11:48 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ lubenec-dpu2019.jpg 250 141
vliv-uloziste-by-dopadl-i-na-obcany-stredoceskeho-a-karlovarskeho-kraje-tvrdi-sedm-opomijenych-obci-z-certovky 0 Vliv úložiště by dopadl i na občany Středočeského a Karlovarského kraje, tvrdí sedm opomíjených obcí z Čertovky
Tisková zpráva sedmi obcí z rozhraní Ústeckého, Plzeňského, Středočeského a Karlovarského kraje k otevřenému dopisu ministryni průmyslu a obchodu
article 24.01.2019 09:48:34 27.01.2019 11:06:19 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ screenshot-2019-01-25-at-09-51-25.png 220 151
petice-z-obce-tis-u-blatna-srpen-2018 0 Petice z obce Tis u Blatna, srpen 2018
My níže podepsaní občané obce Tis u Blatna a okolních obcí, dále vlastníci nemovitostí v regionu (chataři a chalupáři), prostřednictvím této petice žádáme o  zastavení veškerých geologických a  průzkumných prací v  souvislosti s  uvažovanou výstavbou hlubinného úložiště (HÚ) vysoceradioaktivních odpadů v  katastrálním území obce Tis u Blatna a dalších přilehlých obcích, tedy v lokalitě Čertovka. Žádáme taktéž o vyřazení lokality Čertovka z řízení pro umístění tohoto úložiště.
article 06.09.2018 08:18:30 06.09.2018 08:54:37 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/
spici-zlomy 0 Spící zlomy
Zamyšlení Richarda Kanty a Jiřího Svejkovského nad spícími zlomy, které by mohly ohrozit nejenom hlubinné úložiště.
article 09.07.2018 18:00:52 09.07.2018 18:11:43 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ zlomycr.jpg 1007 731
hlubinne-uloziste-bez-demagogie-mate-radi-pocty 0 Hlubinné úložiště bez demagogie. Máte rádi počty?
Richard Kanta ze spolku SOS Lubenec rozebírá, kterak Správa úložišť vyrábí tzv. mýty a z oponentů i čtenářů dělá hlupáky.
article 03.07.2018 16:12:22 04.07.2018 08:33:58 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ tatry.jpg 220 165
tiskova-zprava-spolku-sos-lubenec-a-za-zachranu-kostela-sv-jilji-ke-dni-proti-ulozisti 0 Tisková zpráva spolků SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí ke Dni proti úložišti
V lokalitách, kterým hrozí, že se stanou konečnou stanicí na cestě použitého paliva z jaderných elektráren, se v sobotu 21. dubna sešli lidé, kterým není lhostejné, s jakou lehkomyslností státní úředníci rozhodují o způsobu naložení s vysoce aktivními odpady i s jakou arogancí k místním obyvatelům rozhodují o místu, kde odpady mají nakonec skončit.
article 23.04.2018 00:00 24.04.2018 17:41:37 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/
otevreny-dopis-p-cermakovi-ze-sociologickeho-ustavu-av-cr 0 Otevřený dopis p. Čermákovi ze Sociologického ústavu AV ČR
Otevřený dopis pana Pavla Pavlíka z Lubence reagující na článek Informovanost a postoj k hledání lokality pro hlubinné úložiště v okolí Dukovan a Temelína od sociologa Čermáka v propagační tiskovině SÚRAO Zprávy ze Správy, jaro 2018.
article 23.03.2018 13:59:54 27.03.2018 16:25:12 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ logo-sou.jpg 220 136
kalendar-pro-spravu-ulozist-nase-bezpecna-budoucnost-bez-hlubinneho-uloziste 0 Kalendář pro Správu úložišť: Naše bezpečná budoucnost bez hlubinného úložiště
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dostane k letošním Vánocům nezvyklý kalendář pro rok 2016. Věnují jej zástupci obcí a spolků ze všech sedmi lokalit, které si Správa vytipovala jako potenciálně vhodné pro vybudování trvalého hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Snímky v něm jí každý měsíc připomenou, že dárci nesouhlasí s postupem státu při hledání místa pro konečné ukládání jaderného odpadu.
article 17.12.2015 18:01:37 17.12.2015 18:11:40 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ kal0.jpg 500 370
k-dialogu-cesta-trnita 0 K dialogu cesta trnitá
Tisková zpráva spolků SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí vyhodnocující konferenci konanou 7. listopadu v Lubenci.
article 15.11.2015 17:17:46 15.11.2015 20:37:46 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ lubenec.jpg 220 165
den-proti-ulozisti-18-4-2015-na-lokalite-certovka 0 Den proti úložišti 18. 4. 2015 na lokalitě Čertovka
Ohlédnutí za akcemi celostátního Dne proti úložišti na lokalitě Čertovka - shrnutí, pozvánka, fotogalerie a další.
article 23.04.2015 17:09:42 24.04.2015 20:32:02 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ logodpu.jpg 220 184
zadost-o-s-sos-lubenec-o-vyjmuti-lokality-certovka-ze-seznamu-lokalit-vhodnych-pro-vybudovani-hlubinneho-uloziste-radioaktivnich-odpadu 0 Žádost o.s. SOS Lubenec o vyjmutí lokality Čertovka ze seznamu lokalit vhodných pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
Adresovaná Ministerstvu průmyslu a obchodu ze 7. října 2013
article 07.10.2013 16:31:52 15.02.2015 14:46:36 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/
vyzva-k-hlubinnemu-ulozisti-ferove 0 Výzva: K hlubinnému úložišti férově
Výzva představitelům státu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů přijatá 26. 2. 2013. Podepsali ji zástupci 131 měst a obcí a 29 neziskových organizací.
article 26.02.2013 10:28:53 15.02.2015 20:10:46 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ screen-shot-2015-02-09-at-18-56-06.jpeg Předání výzvy náměstkovi MPO 500 236
vysledky-mistniho-referenda-v-lubenci 0 Výsledky místního referenda v Lubenci
Výsledky referenda z roku 2012 na otázku: „Má zastupitelstvo a starosta obce Lubenec při výkonu samostatné působnosti využít všech zákonných prostředků, aby zabránili provedení geologického průzkumu předcházejícího vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů na území obce Lubenec?“
article 29.06.2012 16:34:10 13.02.2015 16:36:37 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/
lubenec-misto-naseho-domova-krajinarske-hodnoty-lokality 0 „Lubenec místo našeho domova“ - krajinářské hodnoty lokality
Zpracovala Martina Lukešová, krajinná ekoložka a lektor environmentální výchovy, březen 2012
article 13.03.2012 16:28:59 13.02.2015 16:30:59 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/
petice-za-zmenu-procesu-vyhledavani-hlubinneho-uloziste-radioaktivnich-odpadu 0 Petice za změnu procesu vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
My, níže podepsaní občané lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, jsme vážně znepokojeni aktivitami Správy úložišť radioaktivních odpadů a zodpovědných ministerstev, které se dotýkají života v našich obcích a regionech. Vydáno: Listopad 2010, 4 222 podpisů.
article 09.10.2010 19:22:13 15.02.2015 20:42:49 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/
18 2 s-2 1 s-2 2
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/lokality/certovka/nazory-cer/k-dialogu-cesta-trnita.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  K dialogu cesta trnitá

  Tisková zpráva spolků SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí z 15. listopadu 2015

   

  Lubenec je součástí jedné ze sedmi lokalit vytipovaných k vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, kde by mohlo navždy skončit použité palivo z jaderných elektráren. Průzkumné území v lokalitě Čertovka bylo stanoveno v krajích Ústeckém a Plzeňském a od hranic kraje Karlovarského nebo Středočeského ho dělí necelé dva kilometry. Průzkumné území bylo stanoveno přes nesouhlas místních obyvatel, ačkoli bylo obcím slíbeno, že bez jejich souhlasu nebudou průzkumy realizovány.
       
  Na první nezávislou konferenci o hlubinném úložišti s mottem „Hledáme dialog“ dorazilo v sobotu 7. listopadu do Lubence podle registračních archů 115 účastníků. Vedle místních obyvatel také zástupci ministerstev a úřadů, politici, nezávislí odborníci i jednotlivci z ostatních vytipovaných lokalit. Místní spolky SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí, které konferenci organizovaly, se dlouhodobě snaží zvýšit obecné povědomí o tématu jaderného odpadu, které je vnímáno společností zatím jako okrajový a regionální problém.

  Celý program konference byl rozdělen do bloků. V úvodu seznámila Jana Michalcová přítomné s důvody, které vedly spolky k uspořádání konference: „Otázka možného vybudování úložiště radioaktivního odpadu za našimi domy už nyní ovlivňuje náš denní život a budoucí vývoj celého regionu.“ Jitka a Richard Kantovi představili projekt s příznačným názvem „Turistická stezka Zářivka“, jehož výstupem je mapa s vyznačenou trasou stezky po průzkumném území mezi místy, kde by v budoucnu mohla stát jaderná zařízení. Richard Kanta pak ve svém příspěvku upozornil na nerovné postavení spolků a obcí v jednání se státním aparátem.

  Geolog Jiří Svejkovský ve svém příspěvku poukázal na sérii závažných pochybení při hodnocení lokality Čertovka. Tím nejzávažnějším, sahajícím až do počátku výběru lokalit, je opomenutí existence tzv. Jáchymovského zlomu. Tato hlubinná zlomová soustava směřující od Jáchymova k Českým Budějovicím protíná lokalitu Čertovka. Ač je na tuto linii vázán vulkanický komplex Doupovských hor a její význam je v blokové stavbě Českého masívu zcela zásadní, není tento zlom zařazen do vylučujících kritérií. „Srovnáním základní tektonické mapy Českého masívu a mapy vylučujících pásem tektonických zón můžeme zjistit, že při výběru vhodné lokality nebyla přítomnost Jáchymovského zlomu zohledněna,“ říká Jiří Svejkovský a shrnuje: „Pokud by byl dodržen správný postup při uplatnění vylučujících pásem, už v této fázi hodnocení by musela být lokalita Čertovka vyřazena jako nevhodná.“

  Poté, co starosta obce Blatno Václav Beneš ve svém příspěvku podpořil blížící se geologický průzkum jako objektivní srovnání lokalit a případnou stavbu úložiště označil jako možný přínos pro svou obec, ředitel Správy úložišť (SÚRAO) Jiří Slovák ve svém příspěvku shrnul obecné požadavky na geologickou stavbu území a na dosavadních poznatcích o Čertovce naopak, v kontrastu s příspěvkem o nevhodnosti, demonstroval její potenciální vhodnost. Jím prezentované mapy ani modely však Jáchymovský zlom ani jeho vliv neobsahovaly. Ostrý kontrast příspěvků obou přednášejících, Svejkovského a Slováka, tak musel nutně zanechat u přítomných v sále rozporuplné pocity.

  Důsledky dalšího geologického průzkumu a případné stavby HÚ shrnula v příspěvku krajinářka Martina Lukešová. Hodnotu ztráty ekosystému v případě výstavby HÚ vyčíslil odborník na environmentální a ekologickou ekonomii Josef Seják na miliardu korun. Ochránci přírody a krajiny se shodli, že by s velkou pravděpodobností došlo nejen ke ztrátě rekreační funkce, ale v důsledku ztráty cenných ekosystémů k narušení územního systému ekologické stability a k postupné izolaci oblasti v blízkosti úložiště a vylidňování.

  Stanislav Mikeska v obsáhlém příspěvku informoval, jaký vliv má toxicita (jedovatost) uranu na lidské zdraví. Bezprostředně následující příspěvek předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dany Drábové byl věnován zajištění bezpečnosti při ukládání radioaktivních odpadů. Jako potenciální riziko bylo rozebíráno pouze radiační a po dotazech i ochrana před vnějšími riziky, jako jsou terorismus nebo letecké havárie. Rizika působení toxických vlivů, zmiňovaná v předchozím Mikeskově příspěvku, nejsou vyhodnocena (na rozdíl od rizik radiace) v žádných zprávách a ani jejich hodnocení není v působnosti SÚJB.

  V dalším příspěvku Pavel Pavlík dokládal na veřejně dostupných dokumentech, že v roce 2003 už probíhal v lokalitách geologický průzkum, ovšem nezákonně - bez stanovení průzkumného území.

  Edvard Sequens z Calla – Sdružení pro záchranu prostředí se v příspěvku zabýval rolí veřejnosti při hledání úložiště. Na základě dosavadního silového a netransparentního přístupu státu k obcím navrhl zastavit vyhledávání a podle německého vzoru nejprve hledat společenský konsensus a pak teprve stanovovat výběrová kritéria. Jako možnou platformu pro takovou vizi vidí už existující Pracovní skupinu pro dialog. Zmínil také návrh nového zákona o posílení práv obcí při hledání hlubinného úložiště, téma, jemuž se podrobně věnoval v dalším příspěvku Jiří Slovák.

  Po krátké obrázkové prezentaci Pavla Pavlíka o „lžičkách“, kterými SÚRAO a najaté agentury „krmí“ veřejnost, předal Jiří Mutl z Rudíkova přítomným ve výstižně pojmenovaném příspěvku Pohled zdola své zkušenosti občana-solitéra, neangažovaného ve spolcích pro ani proti, z jednání s úřednickou mašinérií a s autokratickým přístupem státu.

  Mezi jednotlivými příspěvky využili prostor k diskuzi i poslanec parlamentu Michal Kučera, senátorky Alena Dernerová a Zdeňka Hamousová, senátor Jaroslav Doubrava, Zdeněk Hubáček z Ministerstva průmyslu a obchodu, Martin Holý, který byl na poslední chvíli vyslán ministrem životního prostředí, nebo Jiří Svoboda z Akademie věd. Posledně jmenovaný mj. uvedl, že časový tlak na vybudování úložiště, kde by mělo být použité palivo uloženo trvale bez možnosti vyjmutí, není v souladu s předpokladem, že nasazení nových technologií v dohledné budoucnosti umožní lepší využití zbývajících 95 % energie z použitého jaderného paliva.

  Ačkoli se diskuzi k jednotlivým příspěvkům podařilo všem zúčastněným zvládnout téměř bez emocí, jak k tomu vyzval hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, ukázalo se, že nepřekročitelnou hranicí, za níž končí ochota úředníků diskutovat a začíná náplň jejich pracovních povinností, je usnesení vlády z roku 2002 o způsobu likvidace jaderného odpadu jeho trvalým uložením v hlubinném úložišti a s tím spojených časových termínech. To vše, s vědomím o moci státu rozhodovat o osudu obcí, nedovoluje žádné ze stran posunout řečnění na konferencích, ač sebevíce kultivované, z roviny nezávazného tlachání podřízeného s nadřízeným více směrem k dialogu. A tak alespoň účastníci konference mohli lépe poznat lidský druh, známý spíše pod mediální zkratkou aktivista či dokonce odpůrce. Obavy těchto jedinců, jak se ukázalo v příspěvcích, nepramení z nedostatku informací, a už vůbec nemohou být  rozptýleny opakováním stále stejných replik ze strany zástupců státu. Protichůdné informace jsou naopak signálem o netransparentnosti rozhodování a nebezpečí, že nebude rozhodováno o skutečně nejbezpečnějším řešení, ale spíše o co nejlevnějším a politicky průchodném!

  Prezentace z konference.

  Kontakt pro média :
  Jitka Kantová, skloart@skloart.cz, 603 818 185