Blokáda v lokalitě (Čertův) Hrádek, obce žádají právo veta z důvodu ochrany národních zdrojů pitné vody

Tisková zpráva obcí z lokality Hrádek

Dolní Cerekev, 30.9.2019 – Obce z lokality (ČERTŮV) HRÁDEK zaslaly ministrovi průmyslu a obchodu dopis s připomínkami k věcnému záměru zákona o zapojení obcí a jejich občanů v procesu výběru lokality pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Obce informují ministra o schválení blokády možné stavby hlubinného úložiště v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK ze strany desítek obcí z okresů Jihlava a Pelhřimov a žádají právo veta z důvodu ochrany národních zdrojů pitné vody.

Do 30.9.2019 mohly dotčené obce zaslat své připomínky ministerstvu průmyslu a obchodu k návrhu věcného záměru zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorách a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů (dále jen „zákon“). 

Obce z lokality (ČERTŮV) HRÁDEK zaslaly své připomínky přímo ministrovi průmyslu a obchodu a žádají právo veta při výběru lokality pro umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Tento svůj požadavek odůvodňují existencí veřejného zájmu a jejich povinností chránit národní zdroje pitné vody. Tento veřejný zájem je natolik silný, že se k šesti dotčeným obcím přidaly další desítky obcí z okresů Jihlava a Pelhřimov a již schválily blokádu možné stavby úložiště, přičemž ke stejnému postupu vyzvaly všechny své občany.

„Podle mého názoru není stavba hlubinného úložiště za současné blokády logisticky vůbec možná, eventuálně s enormními náklady a za předpokladu rozsáhlého vyvlastňování majetku obcí a jejich občanů ze strany státu. Blokádu schválily obce vzdálení deset a víc kilometrů od úložiště a daly jasně najevo, ať s nimi při výstavbě nikdo nepočítá“ vysvětluje situaci kolem blokády starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák.

Lokalita (ČERTŮV) HRÁDEK se nachází na evropském rozvodí a je nenahraditelným zdrojem vod, jak pro okolní obce, tak i pro okres a město Jihlava prostřednictvím vodní nádrže Hubenov. Tato lokalita je však také prameništěm vod zasahujícím dále do povodí vodárenského toku Želivka (Švihov), zásobující pitnou vodou nejen Prahu, ale i velkou část Středočeského kraje a okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod. S ohledem na skutečnost, že nelze předem do budoucna s naprostou jistotou vyloučit možnou přírodní katastrofu nebo nehodu v provozu hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK, tak by kontaminace lokality (ČERTŮV) HRÁDEK radioaktivními odpady vedla v krátkodobém časovém horizontu ke znehodnocení zdrojů pitné vody nejen pro okolní obce, ale i pro hlavní město Prahu a podstatnou část Kraje Vysočina a Středočeského kraje.

Lokalita (ČERTŮV) HRÁDEK zahrnující kromě Čertova hrádku i Křemešník a Čeřínek je tak nezastupitelným prameništěm vod, na nichž je závislé zásobování pitnou vodou pro milióny obyvatel České republiky a v případě extrémního sucha a klimatických změn se bude do budoucna význam této lokality pro zásobování obyvatel ČR pitnou vodou nadále zvyšovat. Tyto skutečnosti činí z Lokality (ČERTŮV) HRÁDEK jeden z nejvýznamnějších národních zdrojů pitné vody, jejichž ochrana není jenom zájmem dotčených obcí, ale veřejným zájmem České republiky. 

Proto dne 27.5.2019 šestice starostů z (ČERTOVA) HRÁDKU vydala společné prohlášení a s odkazem na Ústavu České republiky a obsah jí upravených občanských práv a povinností se společně obrátila na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při naplňování a ochraně tohoto veřejného zájmu České republiky.

Tuto společnou výzvu k ochraně národních zdrojů pitné vody a blokádě stavby úložiště radioaktivních odpadů již kromě přímo dotčených obcí vyslyšely desítky dalších obcí a vyslovily jasný nesouhlas se stavbou úložiště s tím, že se na této stavbě nebudou jakkoli podílet. Dále také obce a celé mikroregiony vyzvaly ke stejnému postupu své občany a vlastníky nemovitostí. Konkrétně dvacet členských obcí Mikroregionu Třešťsko na valné hromadě konané dne 6.6.2019 a deset členských obcí Mikroregionu Dušejovsko na valné hromadě dne 11.6.2019.

 

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, společný zástupce 

Obcí Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná,

kontakt: kliment@akkliment.cz, tel: 776233879


Přílohy ke stažení