Vodní ultimátum vypršelo a obce přistupují k blokádě!

JE NAŠÍ ÚSTAVNÍ POVINNOSTÍ OCHRÁNIT NÁRODNÍ ZDROJE PITNÉ VODY, KONSTATUJÍ STAROSTOVÉ VE SPOLEČNÉM PROHLÁŠENÍ A OBRACEJÍ SE NA ŠIROKOU VEŘEJNOST

 Dolní Cerekev 27.5.2019

Dolní Cerekev, 27.5.2019 – 26.5.2019 marně uplynula lhůta, kterou obce z okolí ČERTOVA HRÁDKU poskytly MPO a SÚRAO ke garanci ochrany klíčových národních zdrojů pitné vody. Starostové obcí vydali společné prohlášení, ve kterém konstatují porušení ústavních povinností státu, a s odkazem na obsah Preambule Ústavy ČR sami představí kroky k ochraně tohoto národního přírodního bohatství. Prvním krokem je schválení blokády stavby úložiště radioaktivních odpadů, jako první svolaly mimořádná zasedání zastupitelstev obce Rohozná, Hojkov a Milíčov.

Lokalita (ČERTŮV) HRÁDEK se nachází na evropském rozvodí a je nenahraditelným zdrojem vod, jak pro okolní obce, tak i pro okres a město Jihlava prostřednictvím vodní nádrže Hubenov. Tato lokalita je však také prameništěm vod zasahujícím dále do povodí vodárenského toku Želivka (Švihov), zásobující pitnou vodou nejen Prahu, ale i velkou část Středočeského kraje a okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod. S ohledem na skutečnost, že nelze předem do budoucna s naprostou jistotou vyloučit možnou přírodní katastrofu nebo nehodu v provozu hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK, tak by kontaminace lokality (ČERTŮV) HRÁDEK radioaktivními odpady vedla v krátkodobém časovém horizontu ke znehodnocení zdrojů pitné vody nejen pro okolní obce, ale i pro hlavní město Prahu a podstatnou část Kraje Vysočina a Středočeského kraje.

Lokalita (ČERTŮV) HRÁDEK zahrnující kromě Čertova hrádku i Křemešník a Čeřínek je tak nezastupitelným prameništěm vod, na nichž je závislé zásobování pitnou vodou pro milióny obyvatel České republiky a v případě extrémního sucha a klimatických změn se bude do budoucna význam této lokality pro zásobování obyvatel ČR pitnou vodou nadále zvyšovat. Tyto skutečnosti činí z Lokality (ČERTŮV) HRÁDEK jeden z nejvýznamnějších národních zdrojů pitné vody, jejichž ochrana není jenom zájmem dotčených obcí, ale veřejným zájmem České republiky.

Správa úložišť radioaktivních odpadů /SÚRAO/ a MPO však nadále vážně uvažují o zřízení hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK, přičemž problematika posuzování hydrologie lokality bude pouze jedním z mnoha posuzovaných kritérií, nikoli tím zásadním. 

„Zatím nedošlo k plnému pochopení naší argumentace, ta stojí na dvou základních východiscích – 1. Nikdo nemůže garantovat 100% bezpečnost úložiště na věčné časy a 2. Pokud se něco stane, tak voda tekoucí z pramenišť směrem dolů kontaminuje vodní nádrž Hubenov a Želivku s vodní nádrží Švihov, tj. národní zdroje pitné vody zásobující dva kraje a hlavní město Prahu.“ uvádí společný zástupce obcí Luboš Kliment a dodává „Jak MPO, tak SÚRAO se soustředí ve svých měřeních pouze na problematiku podzemních vod, a ne na to podstatné, lze říci, že pro studny nevidí, že voda teče z kopce dolů a kam teče.“

Tímto postupem dle starostů z LOKALITY (ČERTŮV) HRÁDEK stát porušuje Ústavu české republiky a vydávají proto SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ:

„Dle Článku 7 Ústavy České republiky „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“, ale vzhledem k tomu, že stát neučinil ničeho, aby poskytl a zajistil jasnou ochranu národnímu zdroji pitné vody pro miliony obyvatel České republiky před narušením jeho pramenišť vlivem budování masivního technicko-hornického díla a před jeho možnou kontaminací radioaktivními odpady, je tak povinností všech občanů, aby splnili svůj závazek obsažený v PREAMBULI Ústavy ČR „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu,….odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,… přijímáme tuto Ústavu České republiky“ a společně poskytli ochranu tomuto nenahraditelnému přírodnímu bohatství České republiky.

A PŘIJÍMAJÍ SPOLEČNÝ ZÁVAZEK:

Starostové a starostky obcí Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná se podpisem tohoto prohlášení zavazují splnit svoji občanskou povinnost, spočívající v ochraně nejdůležitějších národních zdrojů pitné vody jako součásti zděděného přírodního bohatství a realizovat společně veškeré jim dostupné kroky k naplnění a ochraně tohoto veřejného zájmu České republiky a jejích obyvatel.

S odkazem na Ústavu České republiky a obsah jí upravených občanských práv a povinností se starostové a starostky společně obracejí na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při naplňování a ochraně tohoto veřejného zájmu České republiky.

Prvním krokem je schválení blokády stavby úložiště radioaktivních odpadů, přičemž již svolaly mimořádná zasedání zastupitelstev obec Rohozná na pondělí 27.5.2019 v 16.30 hod., obec Hojkov na středu 29.5.2019 v 19.00 hod. a obec Milíčov na neděli 2.6.2019 v 18.00 hod., zastupitelstva ostatních obcí budou následovat.

Kontakt: 

starostka Rohozná – tel. 724167732

starosta Hojkova - tel. 777673484

starosta Milíčov – tel. 724174442

 

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, společný zástupce 

Obcí Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná,

kontakt: kliment@akkliment.cz, tel: 776233879


Přílohy ke stažení