Zprávy ze samosprávy

Na začátku letošního roku nabralo jednání o úložišti zcela nečekaný směr: místo pokračování snahy o dohodu s obcemi se stát rozhodl postupovat proti jejich vůli. Obce a občan- ská sdružení na tento pod- raz reagovaly společnou výzvou pro vládu a po- slance. Její text i podrob- nější informace o postupu státu najdete v tomto čísle Zpráv ze samosprávy.

Zpravodaj přináší také po- drobnosti o tom, jak by probíhal geologický prů- zkum, který by podle před- stav ministerstva průmyslu měl začít už v letošním nebo příštím roce. Za po- zornost určitě stojí i po- hled pracovníků Státního úřadu pro jadernou bez- pečnost - organizace, kte- rá vydává povolení pro provoz atomových sta- veb - a odborníků z vý- zkumného ústavu krajinář- ského.

Olga Černá, OS Zachovalý kraj 

Vyšlo v květen 2013.


Přílohy ke stažení