Jak se účastnit územního řízení?

  V souvislosti s úložištěm bude vybudován rozsáhlý povrchový areál úložiště a další objekty včetně železniční i silniční přípojky. Pro jejich realizaci potřebuje Správa úložišť radioaktivních odpadů územní rozhodnutí a stavební povolení. Pro výstavbu podzemních staveb samotného hlubinného úložiště se ale územní ani stavební povolení nevyžadují (§ 79 odst. 2 písm. m) a § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon).

  Územní řízení je procesem, ve kterém se posuzuje, zda je možné navrhovanou stavbu umístit do daného území a také zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací (se zásadami územního rozvoje a územním plánem obce – co je obsaženo v těchto dokumentech si můžete přečíst v našem manuálu). V územním řízení se neposuzuje konkrétní způsob provedení stavby, o tom se jedná až ve stavebním řízení.

  Výsledkem řízení je územní rozhodnutí, které může mít podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) tyto podoby:

  • umístění stavby nebo zařízení
  • změně využití území
  • změně vlivu užívání stavby na území
  • dělení nebo scelování pozemků
  • ochranném pásmu

  Účastníci řízení

  Zásadní je, kdo má možnost do řízení zasahovat a tedy, kdo je účastníkem řízení.

  Účastníky řízení jsou v každém územním řízení:

  • Žadatel (osoba, která chce stavět);
  • Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

  Dalšími účastníky řízení mohou být:

  • Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn;
  • Osoby, jejichž právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (sousedé);
  • Spolek, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny
.

  Spolky se mohou v případě záměrů, u nichž územnímu řízení předcházelo posuzování EIA, do řízení přihlásit ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení informace o zahájení řízení. (Spolek musí mít jako hlavní poslání ochranu životního prostředí a musí existovat minimálně 3 roky anebo musí získat alespoň 200 podpisů. Úplný výčet podmínek viz § 3 písm. i) bod 2 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění účinném od 1. 4. 2015.) U záměrů, které nebyly posuzovány v procesu EIA, se spolky stávají účastníky územního řízení podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny.

  Účastníci řízení mohou nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a kopie, navrhovat důkazy, podávat vyjádření k dokumentům ze spisu, podávat námitky a odvolání. Účastníkem nejsou nájemci, společenství vlastníků jednotek či veřejnost.

  Územní řízení má tyto fáze

  1. Zahájení řízení

  Ze všeho nejdřív musí žadatel požádat o zahájení řízení. Stavební úřad (v případě jaderných zařízení je to Ministerstvo pro místní rozvoj) poté zahájí řízení oznámením, které vyvěsí na úřední desce a rozešle ho všem účastníkům řízení. Spolek však není účastníkem řízení automaticky. Aby se stal účastníkem, musí se do řízení přihlásit. K tomu je třeba sledovat úřední desku a požádat stavební úřad o zasílání informací o zahajovaných řízení, protože úřad mu oznámení automaticky nezašle.

  Můžete použít vzor přihlášení spolku do konkrétního řízení.

  V případě vysokého počtu účastníků řízení (nad 30) jsou oznámení o zahájení řízení a další písemnosti doručovány jen žadateli a zmiňovanému vlastníku pozemku nebo stavby. Ostatní účastníci pak musí ve vlastním zájmu sledovat úřední desku (internetovou či fyzickou), kde musí vyhláška viset alespoň 15 dní, aby mohla být považována za doručenou.

  2. Ústní jednání

  Jako další krok stavební úřad zpravidla nařizuje ústní jednání, to je zpravidla neveřejné. Může však také od ústního jednání upustit, jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Podobně to platí o místním šetření (prohlídce místa samého).

  3. Námitky – nejsilnější nástroj

  Námitky jsou nástrojem, kterým mohou účastníci zasahovat do řízení. Liší se tak od stanovisek, která vydávají příslušné orgány. Důvody k podání námitek mohou být různé, například negativní dopady zamýšlené stavby na sousední pozemek, možná škoda na životním prostředí či špatný procedurální postup ze strany stavebního úřadu, jakým je třeba nedodržení lhůt.

  Pokud chtějí účastníci podat námitky, musí tak udělat nejpozději při ústním jednání. Není-li ústní jednání nařízeno, je stanovena minimálně 15denní lhůta, ve které mohou být námitky uplatněny.

  Můžete využít vzor námitky k územnímu řízení.

  Vyjádřit se mohou účastníci kdykoli

  Po celou dobu, po kterou je řízení vedeno, až do vydání rozhodnutí, má účastník řízení možnost se vyjadřovat k podkladům ve spise, tedy i po ústním jednání. Tato vyjádření ale nejsou klasickými námitkami a úřad k nim proto nemusí přihlížet. Typicky úřad k vyjádření vyzývá po shromáždění kompletních podkladů - oznámí účastníkům řízení, že mají možnost se k nim vyjádřit, a že brzy vydá konečné rozhodnutí ve věci.

  4. Územní rozhodnutí

  Územní rozhodnutí určuje, jestli je plánovaná stavba v souladu s plánovacími dokumenty a tedy jestli se vůbec může přistoupit ke stavebnímu řízení. V rozhodnutí musí být vše zdůvodněno, tedy i způsob vypořádání námitek a soulad s územním plánem.
Stavební zákon také stanoví dobu platnosti územního rozhodnutí, tedy lhůtu, ve které musí investor zažádat o stavební povolení. Tato lhůta činí 2 roky od právní moci rozhodnutí, v některých případech i 5 let.

  Obrana proti rozhodnutí

  Klasickým způsobem obrany proti územnímu rozhodnutí je odvolání, které musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a podává se k nadřízenému orgánu prostřednictvím úřadu, který ho vydal. Typickým důvodem k odvolání je chybějící či nedostatečné vypořádání námitek či nesoulad stavby s územním plánem.

  Můžete použít vzor odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení.

  Pokud odvolání nebude úspěšné, je možné dále proti rozhodnutí o zamítnutí odvolání podat správní žalobu.

  Zjednodušená forma řízení

  Územní řízení může mít za určitých podmínek zjednodušenou formu, může být nahrazeno územním souhlasem či veřejnoprávní smlouvou nebo může být spojeno se stavebním řízením.


  Tento manuál pro vás připravil Frank Bold. Další manuály a vzory najdete na webové stránce právní poradny Frank Bold.  


  Přílohy ke stažení