Jak se z občanského sdruženÍ stane spolek?

  Řízení o stanovení průzkumného území a dalších správních řízení se mohou mj. účastnit spolky. Pokud jste v minulosti založili občanské sdružení, stali jste se spolkem automaticky k 1. 1. 2014, ale přesto ještě musíte udělat další kroky požadované zákonem. Čtěte více o tom, co musíte udělat po transformaci sdružení na spolek.

  Spolkem se stanete automaticky

  Spolky budou zapsány v novém rejstříku vedeném soudy. Občanská sdružení do nich zapíše samo Ministerstvo vnitra. Co už ale musí udělat samotná občanská sdružení je změnit stanovy a název:

  Změna názvu

  • Musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z.s.“;
  • Změna názvu se musí provést do 1. ledna 2016;
  • Spolky, které svůj název užívají dlouhodobě a jsou pro něj příznačné (například Sokol), to udělat nemusí (§ 3042 Nového Občanského zákoníku – „NOZ“).

  Změna stanov

  Občanská sdružení, která se změní na spolky, musí své stanovy upravit tak, aby nebyly v rozporu s „povinnými“ ustanoveními NOZ.

  • Změna stanov se musí provést do 1. ledna 2017;
  • Již od 1. ledna 2014 se ale části stanov, která jsou v rozporu s povinnými ustanoveními, nemohou používat;
  • Pokud spolek nezmění své stanovy tak, aby nebyly v rozporu s „povinnými“ ustanoveními NOZ, může jej soud po výzvě a stanovení dodatečné lhůty pro nápravu zrušit.

  Od 1. 5. 2015 jsou zápisy spolků do spolkového rejstříku zdarma (včetně prvozápisů). Do rejstříku se zapisuje statutární orgán spolku a musí tam být všechny údaje o spolku (včetně stanov) aktuální. Proto je vhodné si stanovy upravit tak, aby se měnily jen sporadicky, stejně jako předseda spolku (či jiný statutární orgán).

  K návrhu na zápis (kromě vyplněného webového formuláře) nezapomeňte připojit:

  1. Souhlas majitele nemovitosti, ve které má spolek sídlo, s úředně ověřenými podpisy – můžete využít vzor;
  2. Souhlas osoby (statutára, např. předsedy) s tím, že bude zapsán do veřejného rejstříku a její čestné prohlášením o tom, že je svéprávná a není v úpadku, s úředně ověřeným podpisem – můžete využít vzor;
  3. Zápis ze členské schůze s volbou statutárního orgánu a schválení změny stanov, zde stačí neověřené podpisy – můžete využít vzor;
  4. Stanovy – můžete využít vzor 
  5. Každé ověření podpisů lze provést na úřadě za 30 Kč.

  Zápis do rejstříku spolků zajistí Ministerstvo

  Počátkem roku 2014 vznikl veřejný rejstřík spolků vedený soudy, registraci již neprovádí Ministerstvo vnitra. Do tohoto rejstříku zapíše spolky vzniklé z již existujících sdružení samo Ministerstvo vnitra (§ 125 zákona o veřejných rejstřících). Měl tak učinit do konce března 2014. Spolky si ale budou muset nechat zapsat své tzv. pobočné spolky – tedy někdejší organizační jednotky. Musí to udělat do konce roku 2016, jinak pobočný spolek zanikne (§ 3045 NOZ).

  Možnost účasti na správních řízeních se nezmění

  Změna občanského sdružení na spolek by neměla mít vliv na to, zda se budete moci účastnit správních řízení. Doposud se sdružení účastnila řízení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. nebo podobných ustanovení jiných zákonů (více o účasti sdružení v řízeních) k účasti spolků v řízeních. Doposud neproběhly novely těchto předpisů, které by výslovně umožnily účast v řízeních spolkům. Ustanovení o účasti občanských sdružení budou ale pravděpodobně v duchu NOZ vyložena tak, že se vztahují na spolky.

  Právní úprava o spolcích je v NOZ

  Od roku 2014 již nenajdete úpravu spolků v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů – ten byl zrušen. Spolky jsou již upraveny pouze v NOZ. Mezi nejdůležitější ustanovení patří:

  • pravidla pro vnitřní uspořádání spolku, ustavování orgánů spolku apod. (§ 243 a následující) (NOZ obsahuje mnohem podrobnější úpravu než zrušený zákon o sdružování občanů)
  • obecná pravidla pro fungování právnických osob (§ 118 a následujících NOZ), která se vztahují i na spolky

  Tento manuál pro vás připravil Frank Bold. Další manuály a vzory najdete na webové stránce právní poradny Frank Bold.  


  Přílohy ke stažení