MONITORING VODNÍCH ZDROJŮ, VODNÍCH PLOCH A VODOTEČÍ V PLOŠE PRŮZKUMNÉHO ÚZEMÍ HORKA, HRÁDEK, KRAVÍ HORA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO LOKALITU HRÁDEK viz příloha.

 

Dílčí zpráva pro lokalitu Hrádek  je  součástí  projektu  „Monitoring  vodních  zdrojů,  vodních  ploch  a  vodotečí  v  ploše průzkumného území Horka, Hrádek a Kraví hora.“ Jedná se o splnění  podmínky  rozhodnutí  Ministerstva  životního  prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do  zemské kůry Hrádek.

Pro monitoring bylo vybráno celkem 20 objektů tak, aby plošně i typologicky reprezentovaly hydrogeologické a hydrologické poměry v daném území. Celkem bylo do programu zařazeno 8 podzemních vodních zdrojů (5 vrtů, 3 studny), 6 vodních ploch a 6 vodotečí. Monitoring se skládal z terénních měření fyzikálně-chemických parametrů a odběru vzorků na chemické analýzy. U Podzemních objektů, studní a přístupných vrtů, byla měřena jejich hloubka a hladina vody. U vodotečí byl měřen jejich aktuální průtok. Monitoring probíhal ve čtvrtletním intervalu s počátkem v listopadu 2016 a ukončením v květnu 2018, tedy v 7 monitorovacích cyklech.

Analytická data podzemních vod byla hodnocena jak z hlediska hydrogeochemického tak i z hlediska případné kontaminace v souladu s příslušnými vyhláškami pro kvalitu podzemních a povrchových vod. Data jsou prezentována v tabulkové formě v příloze a hlavní parametry formou grafů s komentářem ke změnám chemismu v průběhu monitoringu.

Ve zprávě je prezentován a komentován vývoj srážkových a teplotních poměrů v oblasti během sledovaného období. Průběh těchto parametrů je následně srovnán s průběhem pohybů hladin ve studních a vrtech, s naměřenými průtoky potoků a změnami v chemismu. V závěrečném hodnocení byl proveden návrh dalšího postupu monitoringu.

Pozn: Kompletní zprávu se všemi přílohami a podklady si občané můžou vyžádat na příslušných obecních úřadech obcí, které spadají do průzkumného území stanoveného MŽP v lokalitě Hrádek.


Přílohy ke stažení