Odborné studie


  13.09.2019

  Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Kraví hora

  Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Kraví hora.

  09.09.2019

  Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Horka

  Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Horka.

  05.09.2019

  Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Hrádek

  Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Hrádek.

  02.09.2019

  Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Čertovka

  Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Čertovka.

  29.08.2019

  Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Březový potok

  Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Březový potok.

  28.08.2019

  Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Magdaléna

  Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Magdaléna.

  27.08.2019

  Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Čihadlo

  Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Čihadlo.

  27.08.2019

  Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady

  Vláda dne 26. srpna 2019 schválila aktualizaci Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice. Tato aktualizace byla vyvolána řízením pro porušení Smlouvy, které vůči České republice v květnu 2018 zahájila Evropská komise z důvodu špatného splnění Směrnice Rady 2011/70/Euratom o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady. Hodnocení vlivů na životní prostředí nebylo na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí provedeno.

  01.11.2018

  MONITORING VODNÍCH ZDROJŮ, VODNÍCH PLOCH A VODOTEČÍ V PLOŠE PRŮZKUMNÉHO ÚZEMÍ HORKA, HRÁDEK, KRAVÍ HORA

  Závěrečné zprávy, které vypracovalo SÚRAO za účelem provedení kompletního monitoringu vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše tří průzkumných území. Jedná se o splnění podmínky rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumných území pro zvláštní zásah do zemské kůry v těchto třech lokalitách.

  15.06.2018

  Uchování vědomostí o úložištích jaderného odpadu

  10. dubna 2018 se v Praze konal workshop "Uchování vědomostí o úložištích jaderného odpadu". Vystoupila na něm Gabriele Mraz z Rakouského ekologického institutu a David Reinberger z vídeňského úřadu ombudsmana pro ochranu životního prostředí. Studii k této problematice v angličtině máte nyní k dispozici.

  04.05.2018

  Srovnávací analýza českých kritérií pro výběr úložiště

  Öko-Institut Darmstadt analyzoval aktuální stav českého procesu výběru úložiště pro v podstatě vysoce radioaktivní odpady se zaměřením na kritéria k tomu používaná. Do rešerše byly zahrnuty vedle anglických veřejně dostupných textů i české originální zdroje. Jako srovnávací základna byly zohledněny procesy výběru lokality ve Finsku, Švédsku, Švýcarsku a Německu ve vztahu ke kritériím tam používaným. Nyní je k dispozici český překlad.

  07.03.2018

  SÚRAO: Zpráva o geologicko-průzkumných pracích v roce 2016

  Technická zpráva SÚRAO 65 / 2016 - Ověření vhodnosti horninového prostředí pro umístění hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v Průzkumných územích Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Kraví hora a Magdaléna.

  14.01.2018

  Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit hÚ v ČR - Detailizace prací Březový potok

  Na základě požadavku samospráv lokality Březový potok zpracovalo SÚRAO v prosinci 2017 tento podrobný přehled geofizikálních prací, které na lokalitě realizují firmy INSET s.r.o. a GEONIKA s.r.o. za účelem ověření charakteru potvrzených a předpokládaných přípovrchových struktur v širším okolí.

  10.10.2017

  Akční plán vývoje hlubinného úložiště v ČR pro roky 2017-2025

  SÚRAO připravilo Akční plán vývoje hlubinného úložiště v ČR pro roky 2017-2025. SÚRAO po předchozích vytáčkách poprvé formálně přiznává, že se vybírá z 9 lokalit a přiznává, že původní časové milníky výběru obsažené i v projednávaném návrhu vládní koncepce nakládání s radioaktivními odpady byly ambiciózní. Pokud ještě neupraví koncepci, bude tento akční plán v rozporu s vládní koncepcí.

  19.10.2016

  Odborný názor geologa na PVP Bukov - aktualizováno

  Mgr. Matěj Machek Ph.D. Odborný zástupce obcí ve Skupině pro dialog Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i. přináší svůj pohled na projekt podzemního výzkumného pracoviště Bukov.

  23.02.2016

  Požadavky, indikátory vhodnosti a kritéria výběru lokality, verze 2015

  Metodický pokyn Správy úložišť radioaktivních odpadů (MP22) platný od 1. 6. 2015. Tento dokument shrnuje požadavky na charakteristiky a vlastnosti lokalit, a zejména pak indikátory vhodnosti a jednotlivá kritéria, podle kterých budou vybírány lokality vhodné pro umístění hlubinného úložiště z hlediska proveditelnosti, bezpečnosti, dopadu na životní prostředí a životní podmínky v dotčených obcích. Podle něj mělo v roce 2017 dojít k výběru 4 z dnešních 7 lokalit pro úložiště.

  25.11.2015

  KLIMATICKÁ STABILITA ÚZEMÍ – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

  Závěrečná zpráva projektu Klimatická stabilita území je založená na rešerši a interpretaci dostupné publikované literatury i nepublikovaných dat dvěma nezávislými experty ve smyslu cíle projektu, kterým je zhodnocení klimatické stability území vytipovaných lokalit hlubinného úložiště jaderného odpadu po dobu budoucích 100 000 let.

  06.11.2015

  Souhrn hlavních zjištění ze sociologického výzkumu za rok 2015

  Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., se věnuje řešení výzkumného projektu, jehož tématem je zapojení veřejnosti do jednání o vyhledávání lokality pro výstavbu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. V roce 2015 byla realizována druhá část výzkumu, která měla povahu sběru tzv. kvantitativních dat.

  12.10.2015

  Jak budou vypadat průzkumné práce na lokalitách?

  SÚRAO zveřejnilo projekty geologických prací pro povolenou etapu průzkumů pro všech sedm lokalít.

  16.09.2015

  Střednědobý plán výzkumu a vývoje pro potřeby umístění hlubinného úložiště

  Zdroj: SÚRAO. Tento dokument představuje střednědobý plán výzkumu a vývoje SÚRAO pro potřeby umístění hlubinného úložiště (HÚ) pro roky 2015 až 2025. Vychází z Aktualizace Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR vzaté na vědomí vládou ČR v usnesení č. 1061 na jejím zasedání 15.12.2014.

  09.09.2015

  Srovnání platných právních předpisů ČR, EU a mezinárodních doporučení z hlediska poddolování území a jeho využití pro hlubinné úložiště

  Zdroj: SÚRAO. Studie porovnává legislativu ČR a EU ohledně hodnocení poddolovaných území jako potenciální lokality pro umístnění hlubinného úložiště vysoko radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.

  12.03.2015

  Souhrn hlavních zjištění ze sociologického výzkumu za rok 2014

  Sociologický ústav AV ČR zveřejnil závěry výzkumu na téma zapojení veřejnosti do procesu výběru lokality pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR.

  01.02.2013

  Podkladová studie pro koncepci nakládání s VJP a RAO v ČR

  Autor: Antonín Vokál a kol., ÚJV Řež, a.s., únor 2013

  16.12.2012

  Lokalita Boletice: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště

  Původní a souhrnná technická zpráva areálu Chlum a překladiště Polná. Autor: Autor: EGP INVEST, spol. s r. o., Vydáno: Prosinec 2012.

  12.11.2012

  Lokalita Hrádek - Rohozná: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště

  Autor: EGP INVEST, spol. s r. o. Vydáno: listopad 2012

  01.11.2012

  Předběžná studie proveditelnosti hlubinného úložiště v zájmovém území Boletice

  Průvodní zpráva včetně příloh. Autor: Libor Krajíček a kol., Atelier T-plan s.r.o., listopad 2012

  12.06.2012

  Vývoj názorů na možnost uložení radioaktivních odpadů ve vybraných lokalitách,

  Závěrečná zpráva z výzkumu, Přehled hlavních zjištění výzkumu za všechny lokality, Martin Ďurďovič, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, Červen 2012

  11.06.2012

  Lokalita Horka - Budišov: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště

  Auto: EGP INVEST, spol. s r. o., Vydáno: červen 2012

  15.04.2012

  Aktualizace referenčního projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v hypotetické lokalitě

  Autor: kolektiv ÚJV řež a.s., EGP Invest, EpP a Škoda JS a.s.. Vydáno: Duben 2012

  01.01.2012

  Tepelná analýza referenčního návrhu úložiště vyhořelého jaderného paliva

  Závěrečná zpráva řešení projektu. Autor: Radim Blaheta, Josef Malík a kol., Ústav geoniky AV ČR, prosinec 2012

  16.12.2010

  Lokalita Kraví hora: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště

  Autor: EGP INVEST, spol. s r. o., Vydáno: prosinec 2010

  15.09.2010

  Rock Solid? A scientific review of geological disposal of high-level radioactive waste

  Helen Wallace, GeneWatch UK, září 2010 (304 kB), anglicky Studie poukazuje na skutečnost, že při současném stavu poznání nelze spolehlivě prokázat proveditelnost dlouhodobě spolehlivé izolace vyhořelého jaderného paliva od okolního prostředí.

  15.08.2010

  Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění HÚ

  Závěrečná zpráva, Autor: Markéta Hrkalová a kol., AQUATEST a. s., Vydáno: Srpen 2010

  15.08.2010

  Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě

  Závěrečná zpráva, RNDr. Josef Procházka, CSc a kol., Česká geologická služba, Vydáno: Srpen 2010.

  15.06.2010

  Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice Tektonická analýza a interpretace družicových snímků

  Autor: Veronika Kopačková a kol., Česká geologická služba, Vydáno: červen 2010

  11.02.2009

  Zhotovení digitálních map geologické, vrtné a geofyzikální prozkoumanosti Dílčí úkoly

  Dílčí úkoly: Blatno, Božejovice, Budišov, Lodhéřov, Pačejov, Rohozná Autor: RNDr. JaromírOndřík a kol., DIAMO státní podnik odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, Vyšlo: 2009

  11.05.2007

  Veřejné mínění v lokalitách zvažovaných pro zřízení úložiště radioaktivních odpadů

  ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU Autor: Jiří Vinopal a kolektiv, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav Akademie věd České republiky Vyšlo: květen 2007

  15.02.2006

  Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště: Zkrácená závěrečná zpráva

  Zkrácená závěrečná zpráva. Autor: RNDr. F. Woller, konsorcium GeoBariéra, Vydáno: únor 2006

  15.04.2004

  Letecký geofyzikální průzkum: Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

  Autor. RNDr. Jaroslav Bárta, CSc, RNDr. Michal Tesař a Dr. Henrik T. Andersen, G IMPULS Praha spol. s.r.o.a McPhar Geosurveys Ltd. Vydáno: Duben 2004

  15.02.2004

  Analýza družicových a leteckých snímků: Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

  Morfotektonická analýza lokalit, Autor: RNDr. Lubomil Pospíšil a kolektiv, GISAT s.r.o., Vydáno: Únor 2004

  15.03.2003

  Výběr lokality a staveniště HÚ: Analýza území ČR Fáze regionálního mapování

  Autor: J. Piskač a kolektiv, Energoprůzkum Praha, spol. s.r.o., Vydáno: Březen 2003

  07.06.2001

  Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR

  V České republice až do konce roku 2017 probíhalo nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady v souladu s koncepcí schválenou vládou ČR dne 15. května 2002 (usnesení vlády č. 487/2002). Koncepce je výchozím dokumentem formulujícím politiku a strategii státu a státních orgánů v této oblasti.


  Anketa

  S realizací tzv. „geologického průzkumu“ za účelem zjištění podmínek pro výstavbu trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora:

  29.4 % (2303×)

  69.7 % (5464×)

  1.0 % (76×)

  Počet hlasování 7843

   

  Odkazy na partnery: