Lokalita HÚ EDU západ – souhrnná závěrečná zpráva 

   

  Technická zpráva číslo 219/2018 

  Praha, únor 2018

  V  letech  2016–2018  byly  na  lokalitě  Dukovany-západ  provedeny  výzkumné  práce  s  cílem  zhodnotit,  zdali  lze  na  polygonu  ohraničeném  zhruba  obcemi  Výčapy,  Slavičky,  Dolní Vilémovice,  Zárubice,  Myslibořice,  Boňov  a  Ratibořice  v  kraji  Vysočina  vymezit  vhodné území  pro  provedení  dalších  prací  za  účelem  umístění  hlubinného  úložiště  radioaktivního odpadu.

  Polygon  o  rozloze  asi  40  km2   leží  ve  variském  třebíčském  plutonu,  jižně  od  třebíčského zlomu na kontaktu se západomoravským moldanubikem. Byla sestavena geologická mapa a aplikované  mapy  území  v  měřítku  1  :  10  000.  Mapovací  práce  byly  doplněny  strukturním, hydrogeologickým,  inženýrskogeologickým  a  geofyzikálním  výzkumem.  Území  je  přirozeně rozděleno lipnickým zlomem průběhu ZSZ–VJV na severní a jižní blok. Výzkum ukázal, že strukturní  porušení  horninového  masivu  je  menší  a  hydrogeologické  vlastnosti  jsou příznivější  pro  případné  zbudování  komplexu  hlubinného  úložiště  v  homogenních durbachitech  třebíčského  plutonu  než  v  litologicky  pestrém  komplexu  metamorfovaných hornin moldanubika.  

  Na základě zhodnocení střetů zájmů, předběžného zhodnocení vlivu na životní prostředí a dopravní  dostupnosti  se  jako  vhodnější  jeví  jižní  polygon  Na  Skalním.  Předběžná  studie proveditelnosti prokázala, že povrchový i podzemní areál hlubinného úložiště je zde možné umístit.

  Autoři:
  Česká geologická služba
  Pavel Hanžl a kolektiv  


  Přílohy ke stažení