Jak se účastnit stavebního řízení?

  V souvislosti s úložištěm bude vybudován rozsáhlý povrchový areál úložiště a další objekty včetně železniční i silniční přípojky. Pro jejich realizaci potřebuje Správa úložišť radioaktivních odpadů územní rozhodnutí a stavební povolení. Pro výstavbu podzemních staveb samotného hlubinného úložiště se ale územní ani stavební povolení nevyžadují (§ 79 odst. 2 písm. m) a § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon).

  Stavební řízení je správním řízením, které řeší zejména konkrétní podobu stavby, její provedení a její technické aspekty, nikoli však její vlivy na okolí. Navazuje na územní řízení a v mnohém se mu podobá. Probíhá podle stavebního zákona a je řízením návrhovým. To znamená, že není zahajováno úřadem, ale na žádost stavebníka. Jeho výsledkem je stavební povolení.

  Účastníci řízení

  Účastníkem stavebního řízení je (podle § 109 stavebního zákona ):

  • stavebník;
  • vlastník stavby, na níž má být provedena změna;
  • vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna;
  • další osoby, jejichž práva mohou být stavbou dotčena (například vlastníci sousedního pozemku).

  Dalšími účastníky mohou být i osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v takovém případě, kdy mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí. Spolky se stávají účastníky stavebního řízení podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny.

  Účastník řízení má možnost nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a kopie, navrhovat důkazy, podávat vyjádření k dokumentům ze spisu, podávat námitky a odvolání.

  1. Zahájení řízení

  Stavební řízení se zahajuje doručením žádosti o vydání stavebního povolení. Účastníkům řízení stavební úřad (v případě jaderných zařízení je to Ministerstvo průmyslu a obchodu) doručí oznámení o jeho zahájení, přičemž stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na které má být provedena změna, se oznámení doručuje vždy do vlastních rukou. Ostatní účastníci mohou být o zahájení informování prostřednictvím úřední desky, proto je důležité úřední desku průběžně sledovat. Následně se spolky musí do řízení přihlásit.

  Můžete použít vzor přihlášení spolku do konkrétního řízení.

  Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení, rozsah a obsah projektové dokumentace stanovuje vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Pro zahájení stavebního řízení je nezbytné přiložit například také povolení ke kácení dřevin, výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajiny, případě další podkladová rozhodnutí, vyžaduje-li to situace.

  2. Ústní jednání

  Jako další krok stavební úřad může nařídit ústní jednání a zároveň ho spojit s ohledáním na místě, pokud je to účelné. Může však také od ústního jednání upustit, a to v případě, že stavební úřad dobře zná poměry staveniště a stavebníkova žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

  3. Námitky

  Námitky jsou nástrojem, kterým mohou účastníci zasahovat do řízení. Důvody k podání námitek jsou různé, například vlivy technického řešení, způsobu realizace a užívání záměru na životní prostředí (nevhodný provoz zařízení, skladování, emise, hluk) či špatný procedurální postup ze strany stavebního úřadu, jakým je třeba nedodržení lhůt (zákon výslovně uvádí, že námitky ve stavebním řízení lze podat pouze: "proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů".)

  K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při předchozích řízeních (např. při územním řízení) se nepřihlíží. O námitkách musí být rozhodnuto se zdůvodněním. Veřejnost, tedy osoby, které nejsou účastníky, do stavebního řízení nezasahuje.

  Pokud chtějí účastníci podat námitky, musí tak učinit nejpozději při ústním jednání. Není-li ústní jednání nařízeno, je stanovena minimálně 10denní lhůta, ve které mohou být námitky uplatněny.

  Vyjádřit se mohou účastníci kdykoli

  Po celou dobu, po kterou je řízení vedeno, až do vydání rozhodnutí, má účastník řízení možnost se vyjadřovat k podkladům ve spise, tedy i po ústním jednání. Tato vyjádření ale nejsou klasickými námitkami a úřad k nim proto nemusí přihlížet. Typicky úřad k vyjádření vyzývá po shromáždění kompletních podkladů - oznámí účastníkům řízení, že mají možnost se k nim vyjádřit, a že brzy vydá konečné rozhodnutí ve věci.

  4. Stavební povolení

  Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, přičemž tato lhůta může být na žádost stavebníka prodloužena stavebním úřadem.

  Obrana proti rozhodnutí

  Klasickým způsobem obrany proti územnímu rozhodnutí je odvolání, které musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a podává se k nadřízenému orgánu prostřednictvím úřadu, který ho vydal. Typickým důvodem k odvolání je chybějící či nedostatečné vypořádání námitek nebo zásadní chyby v projektové dokumentaci.

  Můžete použít vzor odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení.

   

  Tento manuál pro vás připravil Frank Bold. Další manuály a vzory najdete na webové stránce právní poradny Frank Bold.  


  Přílohy ke stažení