Jak se zapojit do procesu SEA?

  Koncepce a plánovací dokumenty s možným vlivem na životní prostředí musí být posouzeny z hlediska těchto vlivů. Tento proces posuzování vlivů koncepcí se jmenuje SEA a má několik fází, přičemž v každé může veřejnost (kdokoli) předložit v zákonem stanovené lhůtě své vyjádření.

  Podrobné informace o aktuálně či v minulosti posuzovaných koncepcích naleznete v Informačním systému SEA.

  Pokud očekáváte v brzké době zahájení procesu SEA, doporučujeme sledovat tyto stránky, příp. úřední desky příslušného úřadu, abyste mohli včas zaslat své vyjádření.

  V případě úložiště se vlivy na životní prostředí budou posuzovat pro tyto koncepce:


  1) Změnu krajského územního plánu (Zásad územního rozvoje)

  Řízení o tom, zda do Zásad bude vloženo chráněné území pro zásah do zemské kůry

  Posuzování probíhá současně se změnou Zásad. Návrh změny Zásad a vyhodnocení vlivů se zveřejní na úřední desce krajského úřadu (fyzické i elektronické), obecního úřadu vaší obce a v informačním systému SEA. Každý, tedy občané, spolky i obce mohou do 30 dnů od zveřejnění zaslat vyjádření.

  Na základě došlých vyjádření je upraven návrh Zásad a zveřejněn upravený návrh včetně posuzování vlivů na životní prostředí. Upravený návrh změny Zásad musí být zveřejněn nejméně 30 dnů před veřejným projednáním návrhu změny. Od okamžiku zveřejnění upraveného návrhu do 7 dnů po veřejném projednání je možné vyjádřit se k upravenému návrhu změny a posouzení vlivů.

  Proces posouzení vlivů končí vydáním stanoviska. To v tomto případě vydává Ministerstvo životního prostředí.

  2) Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem

  Proces SEA začíná předložením koncepce Ministerstvu životního prostředí (MŽP). Oznámení o zahájení posuzování vlivů se zveřejní na úřední desce Ministerstva a v informačním systému SEA.

  Každý, tedy občané, spolky i obce mohou do 20 dnů od zveřejnění zaslat vyjádření.
  Na základě zaslaných vyjádření úřad provede tzv. zjišťovací řízení, ve kterém stanoví, zda bude koncepce dále podrobněji posuzována. Pokud ano, úřad zároveň stanoví obsah a rozsah vyhodnocení, včetně požadavku na zpracování v úvahu přicházejících variant koncepce.

  V dalším kroku si předkladatel koncepce nechá u osoby s autorizací zpracovat vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Až je vyhodnocení hotovo, předá jej předkladatel spolu s textem samotné koncepce Ministerstvu, které jej do 10 dnů zašle k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Zároveň zpracované vyhodnocení a návrh koncepce zveřejní na internetu a stanoví datum veřejného projednání návrhu koncepce.

  Veřejné projednání návrhu koncepce se může konat nejdříve po uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce Ministerstvu. To proto, aby veřejnost stihla informaci o konání veřejného projednání vůbec zachytit. Předkladatel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce zaslat zápis z tohoto veřejného projednání příslušnému úřadu a současně jej zveřejnit na internetu.

  K návrhu koncepce a k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí může opět každý zaslat své písemné vyjádření, a to nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání.

  Proces posouzení vlivů končí vydáním stanoviska. To v tomto případě vydává Ministerstvo životního prostředí.

  Ve stanovisku musí být uvedeno, zdali úřad s návrhem koncepce souhlasí, případně za jakých podmínek, či nesouhlasí.

  Bez stanoviska nemůže být koncepce schválena. Nesouhlasné stanovisko sice neznamená neprůchodnost koncepce jako celku, ale ukazuje na pravděpodobnou neprůchodnost některých plánovaných akcí, které jsou v koncepci obsaženy.

   

  Tento manuál pro vás připravil Frank Bold. Další manuály a vzory najdete na webové stránce právní poradny Frank Bold.