Současná situace v našich obcích 

  V jakém bodě se nachází návrh dohody se o spolupráci při vytýčení průzkumného území, kterou předložila Správa úložišť jaderného odpadu (SÚRAO) jednotlivým obcím?

  Dotčené obce
  Kraj Vysočina:
  Bukov, Věžná, Střítež, Moravecké Pavlovice, Sejřek
  Jihomoravský kraj: Olší, Drahonín

  Bukov: 12. ledna 2013 proběhne obecní referen- dum. Dřívější anketa mezi voliči ukázala, že poměr příznivců a odpůrců záměru je vyrovnaný.

  Věžná: Obec už podruhé uspořádá místní refe- rendum. První referendum z léta 2012 je neplatné z důvodu malé účasti oprávněných voličů.

  Střítež: Zastupitelstvo odhlasovalo podpis dohody. Na názor občanů se nikdo formou ankety nebo referenda neptal.

  Moravecké Pavlovice: Anketa mezi voliči ukáza- la, že občané obce záměr vytýčení průzkumného území podporují. Zastupitelstvo podpořilo podpis dohody se SÚRAO.

  Sejřek: Obec uspořádá na dané téma mezi svými občany anketu. Termín prozatím nebyl určen, předběžně by anketa mohla proběhnout v sobotu 12. ledna 2013.

  Olší: Připravuje se anketa mezi občany, termín pravděpodobně 12. ledna 2013.

  Drahonín: Zastupitelstvo odhlasovalo podpis do- hody. V létě proběhla anketa mezi občany s výsled- kem těsně ve prospěch podepsání.

  Lokalita Kraví hora je jedinou ze sedmi vytipovaných, kde SÚRAO projednává s obcemi podpis dohody! 

  Mýty a skutečnosti 

  OS Nechceme uložiště Kraví hora je údajně aktivitou pana Kalného
  Občanské sdružení zakládali lidé z dotčených obcí, kteří chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s tím co připravuje SÚRAO v naši lokalitě. Pan Karel Kalný není členem našeho občanského sdružení ani se nikdy neúčastní jednání OS. Všichni členové v OS působí bez nároku na jakýkoli honorář, vše dělají ve volném čase a zatím z vlastních peněz. Naším jediným výdajem dosud je tisk zpravodajů, které právě držíte v ruce. Peníze, které věnoval Mitrovský dvůr z prodeje masa, v současné době nejsou v rozpočtu OS. 

  To, co jsme vytěžili, vrátíme zpět
  Vyhořelé radioaktivní palivo se zářením dostane na úroveň přírodní radiace z uranu přibližně za jeden milion let.

  Při výrobě energie v jaderném reaktoru vznikají extrémně nebezpečné látky - radioaktivní atomy těžší než uran, které jsou přírodě zcela cizí a donedáv- na se v ní nevyskytovaly. Vedle silné radioaktivity jsou některé z nich i prudce toxické. Nejznámějším příkladem je plutonium, jehož pouhý mikrogram dokáže zabít dospělého člověka. Průměrný reaktor – přičemž jen v Dukovanech jsou takové čtyři – vyprodukuje každý rok mimo jiné také sto kilogramů plutonia. Dostatečné množství k otravě veškerého lidstva.

  Zásadním problémem jaderných odpadů je vysoká radiace. Intenzita záření vyhořelého paliva je stomilionkrát vyšší než u přírodního uranu. Člověk v jeho blízkosti by během několika sekund obdržel smrtelnou dávku záření. I když se časem izotopy rozpadají a radioaktivita klesá, ještě po uplynutí deseti tisíců let je vyhořelé palivo o dva řády radioaktivnější než čerstvý uran. 

  Je tedy zřejmé, že abychom uchránili životní prostředí i sebe samé od radiačních účinků vyhořelého paliva, musíme zajistit spolehlivou izolaci těchto odpadů po dobu statisíců let. 

  Průzkum neznamená vybudování hlubinného uložiště
  Hledání a budování hlubinného uložiště je nutné brát jako jeden proces, který má několik samostatných kroků. Stanovení průzkumného území a zároveň geologický průzkum samotný je prvním krokem k výběru finální lokality pro vybudování uložiště.
  Už v roce 2018 mají být vybrány dvě poslední lokality z maximálně čtyř, kde by měl proběhnout průzkumy. Stát do té doby pravděpodobně čtyři souhlasící lokality nenajde, všude jinde je odpor obcí a starostů proti SÚRAO jednoznačný a silný. SÚRAO pak bude pod tlakem vybrat jen z těch, co bude mít k dispozici. Ochota státu ustoupit pak případnému nesouhlasu lidí bude mizivá. 

  Bude vybrána nejvhodnější lokalita
  Kraví hora má dle průzkumu společnosti AquaTest (cca z roku 2010) nejhorší geologické podmínky ze všech předpokládaných lokalit. Existuje důvodný předpoklad, že souhlas obcí a ochota jednat se SÚRAO bude v budoucnu důležitou podmínkou proto, aby úložiště mohlo vzniknout i v lokalitě, kde nebudou nejlepší a nejvhodnější geologické podmínky. Vylučující podmínkou pro stavbu uložiště dle SÚJB je důlní činnost do vzdálenosti 3 km od uložiště. Již dnes přitom SÚRAO potichu přiznává, že tato podmínku není nepřekonatelná... 

  Než se začne stavět uložiště, budou existovat nové technologie na zpracování odpadu
  Technologie přepracování nebo transmutace jader- ných odpadů jsou extrémně drahé, takže prakticky nepoužitelné. Reaktory nové (tzv. 4.) generace jsou ještě daleko a ani ony by nedokázaly „spálit“ odpad beze zbytku. Existuje shoda odborníků, že hlubin- né úložiště bude potřeba v každém případě! 

  Průzkum a hlubinné uložiště přinesou rozvoj regionu
  Úplně stejně lze říct opak! Neexistují smlouvy, kterými by se kdokoli včetně státu zavazoval, že v oblasti zajistí pracovní příležitosti, investice do infrastruktury, likvidaci případných ekologických havárií, investice a podporu místních řemeslníků a zemědělců, podporu turismu a místních podnikatelů v oblasti cestovního ruchu atd. 

  Obce dostanou peníze za průzkum
  Obce mají ze zákona nárok na odškodné za období, kdy bude prováděn průzkum. Po skončení průzkumu bude v rámci tzv. chráněného území “odškodněno” pouze pár přímo dotčených obcí, na jejichž katastrech bude toto chráněné území o rozloze cca 5 km2 stanoveno. To by se týkalo patrně jen obcí Střítež, Moravecké Pavlovice, Bukov a Drahonín. 

   

  Vyšlo: 17. prosince 2012

  Vydává: OS Nechceme úložiště Kraví Hora


  Přílohy ke stažení