Odborné studie


  25.05.2023

  Analýza finské právní úpravy výběru lokality pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

  Ve Finsku jsou tak odpovědnost za nakládání s jaderným odpadem a povinnost nést náklady takového nakládání uloženy držitelům licence, v důsledku jejichž podnikání dochází nebo došlo k vytvoření jaderného odpadu – jsou to tedy provozovatelé finských jaderných elektráren, kteří kompenzují veškeré nároky třetích osob vzniklé v důsledku nakládání s jaderným odpadem a vybírají vhodná místa pro hlubinná úložiště jaderného odpadu.

  10.01.2023

  Právní analýza návrhu zákona o hlubinném úložišti

  Zpracováno pro Platformu proti hlubinnému úložšti Doucha Šikola advokáti s.r.o., březen 2022

  13.05.2021

  Musí se obce obětovat pro vyšší veřejný zájem? - právní stanovisko

  MPO či SÚRAO s odvoláním na Nejvyšší správní soud odmítají posílit práva obcí s odůvodněním: "Trvalé úložiště je věcí veřejného zájmu vysoké míry důležitosti; pokud bude určitá lokalita při férovém zohlednění relevantních hledisek vybrána jako místo pro trvalé úložiště, musí se místní komunita ve prospěch tohoto veřejného zájmu „obětovat“". Platforma proti hlubinnému úložišti si nechala zpracovat právní stanovisko, aby zjistila nakolik je tato argumentace státních úřadů na místě.

  04.02.2021

  Lokalizace perspektivních území

  Příloha závěrečné zprávy výběru potenciálních 4 lokalit pro hlubinné úložiště, ve které byly navržené nové polygony budoucích geologických prací pro lokality Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Na Skalním (EDU-západ), Horka, Hrádek, Kraví hora, Magdaléna, Janoch (ETE-jih).

  26.10.2020

  Souhrnná závěrečná zpráva ETE – jih

  Cílem výzkumných prací projektu bylo posouzení stavu a perspektivnosti polygonu ETE – jih za účelem nalezení vhodného horninového bloku pro umístění hlubinného úložiště na základě multikriteriálního hodnocení získaných geologických i  negeologických dat. Součástí hodnotících prací bylo i  nalezení vhodné plochy pro umístění povrchového areálu hlubinného úložiště s ohledem na možné střety zájmů a zpracování Předběžné studie proveditelnostihlubinného úložiště doplněné o Studii o posouzení vlivu a dopadu předpokládané stavby hlubinného úložiště radioaktivních odpadů na životní prostředí.

  26.10.2020

  Studie vlivů na životní prostředí - Kraví hora

  Studie vlivu vybudování hlubinného úložiště v lokalitě Kraví hora na životní prostředí je zpracována za účelem posouzení budoucí průchodnosti procesu EIA v dané lokalitě. Opírá se o současnou úroveň poznání environmentálních poměrů na lokalitě a  současný stav projektových příprav samotného záměru – vybudování hlubinného úložiště v lokalitě. Součástí studie je popis záměru, údaje o stavu životního prostředí a  střetech zájmů a hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a  životní prostředí.

  19.10.2020

  Lokalita HÚ EDU západ – souhrnná závěrečná zpráva

  V letech 2016–2018 byly na lokalitě Dukovany-západ provedeny výzkumné práce s  cílem zhodnotit, zdali lze na polygonu ohraničeném zhruba obcemi Výčapy, Slavičky, Dolní Vilémovice, Zárubice, Myslibořice, Boňov a  Ratibořice v  kraji Vysočina vymezit vhodné území pro provedení dalších prací za účelem umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.

  19.10.2020

  Studie vlivů hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním na životní prostředí

  Studie vlivů hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním na životní prostředí je součástí projektu „Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění HÚ EDU-západ“, zpracovaného sdružením firem pod vedením České geologické služby. Předmětem posouzení je záměr výstavby a  provozu hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním (k. ú. Myslibořice), který je popsán „Předběžné studii proveditelnosti HÚ v lokalitě Na Skalním“ (ÚJV Řež a.s., divize ENERGOPROJEKT, 11/2017). Varianty silničního a kolejového napojení jsou prezentovány ve formě námětů možného směrového řešení a jsou též předmětem posouzení.

  19.10.2020

  Předběžná studie proveditelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním

  Výsledky projektu: Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění hlubinného úložiště – EDU Západ.

  16.10.2020

  Studie vlivů na životní prostředí - Magdaléna

  Studie vlivu vybudování hlubinného úložiště v lokalitě Magdaléna na životní prostředí je zpracována za účelem posouzení budoucí průchodnosti procesu EIA v dané lokalitě. Opírá se o současnou úroveň poznání environmentálních poměrů na lokalitě a  současný stav projektových příprav samotného záměru – vybudování hlubinného úložiště v lokalitě. Součástí studie je popis záměru, údaje o stavu životního prostředí a  střetech zájmů a hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a  životní prostředí.

  14.10.2020

  Studie vlivů na životní prostředí - Čihadlo

  Studie vlivu vybudování hlubinného úložiště v lokalitě Čihadlo na životní prostředí je zpracována za účelem posouzení budoucí průchodnosti procesu EIA v dané lokalitě. Opírá se o současnou úroveň poznání environmentálních poměrů na lokalitě a  současný stav projektových příprav samotného záměru – vybudování hlubinného úložiště v lokalitě. Součástí studie je popis záměru, údaje o stavu životního prostředí a  střetech zájmů a hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a  životní prostředí.

  13.10.2020

  Studie vlivů na životní prostředí - Čertovka

  Studie vlivu vybudování hlubinného úložiště v lokalitě Čertovka na životní prostředí je zpracována za účelem posouzení budoucí průchodnosti procesu EIA v dané lokalitě. Opírá se o současnou úroveň poznání environmentálních poměrů na lokalitě a  současný stav projektových příprav samotného záměru – vybudování hlubinného úložiště v lokalitě. Součástí studie je popis záměru, údaje o stavu životního prostředí a  střetech zájmů a hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a  životní prostředí.

  24.09.2020

  Studie vlivů na životní prostředí - Horka

  Studie vlivu vybudování hlubinného úložiště v lokalitě Horka na životní prostředí je zpracována za účelem posouzení budoucí průchodnosti procesu EIA v dané lokalitě. Opírá se o současnou úroveň poznání environmentálních poměrů na lokalitě a  současný stav projektových příprav samotného záměru – vybudování hlubinného úložiště v lokalitě. Součástí studie je popis záměru, údaje o stavu životního prostředí a  střetech zájmů a hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a  životní prostředí.

  23.09.2020

  Studie vlivů na životní prostředí - Březový potok

  Studie vlivu vybudování hlubinného úložiště v lokalitě Březový potok na životní prostředí je zpracována za účelem posouzení budoucí průchodnosti procesu EIA v dané lokalitě. Opírá se o současnou úroveň poznání environmentálních poměrů na lokalitě a  současný stav projektových příprav samotného záměru – vybudování hlubinného úložiště v lokalitě. Součástí studie je popis záměru, údaje o stavu životního prostředí a  střetech zájmů a hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a  životní prostředí.

  18.09.2020

  Studie vlivů na životní prostředí - Hrádek

  Studie vlivu vybudování hlubinného úložiště v lokalitě Hrádek na životní prostředí je zpracována za účelem posouzení budoucí průchodnosti procesu EIA v dané lokalitě. Opírá se o současnou úroveň poznání environmentálních poměrů na lokalitě a  současný stav projektových příprav samotného záměru – vybudování hlubinného úložiště v lokalitě. Součástí studie je popis záměru, údaje o stavu životního prostředí a  střetech zájmů a hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a  životní prostředí.

  28.08.2020

  Studie vlivů na životní prostředí (EIA) – Lokalita ETE - jih

  Předložená Studie posouzení vlivů na životní prostředí byla zpracována na základě Předběžné studie proveditelnosti „Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů Polygon ETE-jih“, která vycházela z dříve provedených studií. Výchozím podkladem pro návrh umístění hlubinného úložiště byly výsledky geologického a  hydrogeologického průzkumu ve vymezené oblasti Moldanubikum ETE-jih, vyhodnocení střetů zájmů z hlediska ochrany přírody a obyvatelstva v dané oblasti, a dále z hlediska možného napojení povrchového areálu hlubinného úložiště na silniční a železniční trasy a možnosti přivedení dalších inženýrských sítí.

  28.08.2020

  Předběžná studie proveditelnosti - lokalita ETE - jih

  Cílem předkládané Studie proveditelnosti je určení místa pro potencionální umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu ve vymezeném prostoru nazvaném Moldanubikum ETE-jih. Zpráva shrnuje doposud získané informace o  lokalitě sloužící pro implementaci referenčního projektu do lokality a pro porovnání lokality s ostatními zvažovanými lokalitami z hlediska bezpečnosti.

  17.07.2020

  Výběr potenciálních lokalit hlubinného úložiště v ČR pro navazující etapu prací po roce 2020

  Předkládaná zpráva je zpracována pro účel snížení počtu potenciálních lokalit hlubinného úložiště v České republice z devíti na čtyři. Výsledkem porovnání na základě klíčových kritérií je doporučení lokalit Březový potok, Horka, Hrádek, Janoch do další etapy prací. Ostatní lokality (Čertovka, Čihadlo, Kraví hora, Na Skalním, Magdaléna) jsou pak lokalitami záložními.

  29.06.2020

  Zpráva o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu

  ZPRÁVA O JADERNÉM ODPADU VE SVĚTĚ (WNWR) je dokladem toho, jak vlády po celém světě dlouhá desetiletí usilují o vytvoření a realizaci komplexních strategií nakládání s jaderným odpadem. Velká část tohoto úkolu připadne budoucím generacím.

  13.09.2019

  Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Kraví hora

  Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Kraví hora.

  09.09.2019

  Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Horka

  Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Horka.

  05.09.2019

  Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Hrádek

  Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Hrádek.

  02.09.2019

  Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Čertovka

  Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Čertovka.

  29.08.2019

  Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Březový potok

  Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Březový potok.

  28.08.2019

  Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Magdaléna

  Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Magdaléna.

  27.08.2019

  Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Čihadlo

  Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve vymezeném průzkumném území lokality Čihadlo.

  27.08.2019

  Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady

  Vláda dne 26. srpna 2019 schválila aktualizaci Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice. Tato aktualizace byla vyvolána řízením pro porušení Smlouvy, které vůči České republice v květnu 2018 zahájila Evropská komise z důvodu špatného splnění Směrnice Rady 2011/70/Euratom o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady. Hodnocení vlivů na životní prostředí nebylo na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí provedeno.

  01.11.2018

  MONITORING VODNÍCH ZDROJŮ, VODNÍCH PLOCH A VODOTEČÍ V PLOŠE PRŮZKUMNÉHO ÚZEMÍ HORKA, HRÁDEK, KRAVÍ HORA

  Závěrečné zprávy, které vypracovalo SÚRAO za účelem provedení kompletního monitoringu vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše tří průzkumných území. Jedná se o splnění podmínky rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumných území pro zvláštní zásah do zemské kůry v těchto třech lokalitách.

  15.06.2018

  Uchování vědomostí o úložištích jaderného odpadu

  10. dubna 2018 se v Praze konal workshop "Uchování vědomostí o úložištích jaderného odpadu". Vystoupila na něm Gabriele Mraz z Rakouského ekologického institutu a David Reinberger z vídeňského úřadu ombudsmana pro ochranu životního prostředí. Studii k této problematice v angličtině máte nyní k dispozici.

  04.05.2018

  Srovnávací analýza českých kritérií pro výběr úložiště

  Öko-Institut Darmstadt analyzoval aktuální stav českého procesu výběru úložiště pro v podstatě vysoce radioaktivní odpady se zaměřením na kritéria k tomu používaná. Do rešerše byly zahrnuty vedle anglických veřejně dostupných textů i české originální zdroje. Jako srovnávací základna byly zohledněny procesy výběru lokality ve Finsku, Švédsku, Švýcarsku a Německu ve vztahu ke kritériím tam používaným. Nyní je k dispozici český překlad.

  07.03.2018

  SÚRAO: Zpráva o geologicko-průzkumných pracích v roce 2016

  Technická zpráva SÚRAO 65 / 2016 - Ověření vhodnosti horninového prostředí pro umístění hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v Průzkumných územích Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Kraví hora a Magdaléna.

  14.01.2018

  Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit hÚ v ČR - Detailizace prací Březový potok

  Na základě požadavku samospráv lokality Březový potok zpracovalo SÚRAO v prosinci 2017 tento podrobný přehled geofizikálních prací, které na lokalitě realizují firmy INSET s.r.o. a GEONIKA s.r.o. za účelem ověření charakteru potvrzených a předpokládaných přípovrchových struktur v širším okolí.

  10.10.2017

  Akční plán vývoje hlubinného úložiště v ČR pro roky 2017-2025

  SÚRAO připravilo Akční plán vývoje hlubinného úložiště v ČR pro roky 2017-2025. SÚRAO po předchozích vytáčkách poprvé formálně přiznává, že se vybírá z 9 lokalit a přiznává, že původní časové milníky výběru obsažené i v projednávaném návrhu vládní koncepce nakládání s radioaktivními odpady byly ambiciózní. Pokud ještě neupraví koncepci, bude tento akční plán v rozporu s vládní koncepcí.

  19.10.2016

  Odborný názor geologa na PVP Bukov - aktualizováno

  Mgr. Matěj Machek Ph.D. Odborný zástupce obcí ve Skupině pro dialog Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i. přináší svůj pohled na projekt podzemního výzkumného pracoviště Bukov.

  23.02.2016

  Požadavky, indikátory vhodnosti a kritéria výběru lokality, verze 2015

  Metodický pokyn Správy úložišť radioaktivních odpadů (MP22) platný od 1. 6. 2015. Tento dokument shrnuje požadavky na charakteristiky a vlastnosti lokalit, a zejména pak indikátory vhodnosti a jednotlivá kritéria, podle kterých budou vybírány lokality vhodné pro umístění hlubinného úložiště z hlediska proveditelnosti, bezpečnosti, dopadu na životní prostředí a životní podmínky v dotčených obcích. Podle něj mělo v roce 2017 dojít k výběru 4 z dnešních 7 lokalit pro úložiště.

  25.11.2015

  KLIMATICKÁ STABILITA ÚZEMÍ – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

  Závěrečná zpráva projektu Klimatická stabilita území je založená na rešerši a interpretaci dostupné publikované literatury i nepublikovaných dat dvěma nezávislými experty ve smyslu cíle projektu, kterým je zhodnocení klimatické stability území vytipovaných lokalit hlubinného úložiště jaderného odpadu po dobu budoucích 100 000 let.

  06.11.2015

  Souhrn hlavních zjištění ze sociologického výzkumu za rok 2015

  Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., se věnuje řešení výzkumného projektu, jehož tématem je zapojení veřejnosti do jednání o vyhledávání lokality pro výstavbu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. V roce 2015 byla realizována druhá část výzkumu, která měla povahu sběru tzv. kvantitativních dat.

  12.10.2015

  Jak budou vypadat průzkumné práce na lokalitách?

  SÚRAO zveřejnilo projekty geologických prací pro povolenou etapu průzkumů pro všech sedm lokalít.

  16.09.2015

  Střednědobý plán výzkumu a vývoje pro potřeby umístění hlubinného úložiště

  Zdroj: SÚRAO. Tento dokument představuje střednědobý plán výzkumu a vývoje SÚRAO pro potřeby umístění hlubinného úložiště (HÚ) pro roky 2015 až 2025. Vychází z Aktualizace Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR vzaté na vědomí vládou ČR v usnesení č. 1061 na jejím zasedání 15.12.2014.

  09.09.2015

  Srovnání platných právních předpisů ČR, EU a mezinárodních doporučení z hlediska poddolování území a jeho využití pro hlubinné úložiště

  Zdroj: SÚRAO. Studie porovnává legislativu ČR a EU ohledně hodnocení poddolovaných území jako potenciální lokality pro umístnění hlubinného úložiště vysoko radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.

  12.03.2015

  Souhrn hlavních zjištění ze sociologického výzkumu za rok 2014

  Sociologický ústav AV ČR zveřejnil závěry výzkumu na téma zapojení veřejnosti do procesu výběru lokality pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR.

  01.02.2013

  Podkladová studie pro koncepci nakládání s VJP a RAO v ČR

  Autor: Antonín Vokál a kol., ÚJV Řež, a.s., únor 2013

  16.12.2012

  Lokalita Boletice: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště

  Původní a souhrnná technická zpráva areálu Chlum a překladiště Polná. Autor: Autor: EGP INVEST, spol. s r. o., Vydáno: Prosinec 2012.

  12.11.2012

  Lokalita Hrádek - Rohozná: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště

  Autor: EGP INVEST, spol. s r. o. Vydáno: listopad 2012

  01.11.2012

  Předběžná studie proveditelnosti hlubinného úložiště v zájmovém území Boletice

  Průvodní zpráva včetně příloh. Autor: Libor Krajíček a kol., Atelier T-plan s.r.o., listopad 2012

  12.06.2012

  Vývoj názorů na možnost uložení radioaktivních odpadů ve vybraných lokalitách,

  Závěrečná zpráva z výzkumu, Přehled hlavních zjištění výzkumu za všechny lokality, Martin Ďurďovič, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, Červen 2012

  11.06.2012

  Lokalita Horka - Budišov: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště

  Auto: EGP INVEST, spol. s r. o., Vydáno: červen 2012

  1 2 další strana