Studie vlivů hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním na životní prostředí

   

  Technická zpráva číslo 219/2018

  Praha, březen 2018

  Studie vlivů hlubinného úložiště  v lokalitě Na Skalním na životní prostředí  je součástí projektu „Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění HÚ EDU-západ“, zpracovaného sdružením firem pod vedením České geologické služby.  Předmětem  posouzení  je  záměr  výstavby  a  provozu  hlubinného úložiště  v lokalitě  Na  Skalním  (k.  ú. Myslibořice), který je popsán „Předběžné studii proveditelnosti HÚ v lokalitě Na Skalním“ (ÚJV Řež a.s., divize ENERGOPROJEKT, 11/2017). Varianty silničního a kolejového napojení jsou prezentovány ve formě námětů možného směrového řešení a jsou též předmětem posouzení.

  Studie je  zpracována  ve  struktuře  přílohy  č.  4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  Aktuální  rozsah  a  podrobnost  znalostí  o  geologických  vlastnostech horninového  prostředí,  o  stavu  složek  životního  prostředí  a  jejich  předpokládaném  vývoji v území  a  podrobnost  technického  řešení  hlubinného  úložiště  společně  s dosud neuzavřeným  užším  výběrem  potenciálně  vhodných  lokalit  zatím  neumožňují  aplikaci
  standardního procesu EIA.

  Autoři:
  Atelier T-plan, s.r.o.
  Libor Krajíček   a kol.


  Přílohy ke stažení