Vážený pane ministře,

  obracíme se na Vás jako zástupci obcí Boršov, Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Mirošov, Nový Rychnov a Rohozná ve věci možné stavby hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů (dále jen „hlubinné úložiště nebo HÚ“) v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK. 

  Lokalita (ČERTŮV) HRÁDEK zahrnující kromě Čertova hrádku i Křemešník a Čeřínek se nachází na pomezí okresů Jihlava a Pelhřimov. Tato lokalita jako součást evropského rozvodí je nenahraditelným zdrojem vod. Lokalita (ČERTŮV) HRÁDEK pitnou vodou zásobuje, jak okolní obce, tak i obce v okrese Jihlava včetně města Jihlavy, prostřednictvím vodní nádrže Hubenov, a eventuálně do budoucna prostřednictvím vodní nádrže Batelov, a dále obce v okrese Pelhřimov včetně města Pelhřimov. Tato lokalita je také prameništěm vod zasahujícím dále do povodí vodárenského toku Želivka (Švihov) zásobující pitnou vodou nejen Prahu, ale i velkou část Středočeského kraje a okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod.

  Správa úložišť radioaktivních odpadů /SÚRAO/ a Ministerstvo průmyslu a obchodu /MPO/ vážně uvažují o stavbě hlubinného úložiště v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK. K tomuto účelu připravily tyto organizace podklady pro rozhodnutí vlády ČR. Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. prosince 2020 č. 1350, BYLO ROZHODNUTO, TAK ŽE: Vláda ČR schválila zúžení počtu lokalit pro budoucí hlubinné úložiště na 4 preferované. Mezi tyto čtyři lokality byla zařazena i lokalita (ČERTŮV) HRÁDEK. Současně bylo ministru průmyslu a obchodu uloženo předložit do 31. prosince 2030 návrh finální lokality a návrh záložní lokality pro budoucí hlubinné úložiště radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva, a ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem průmyslu a zohlednit výběr těchto lokalit v rámci aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky.

  S ohledem na uvedený vývoj bylo obcemi z lokality (ČERTŮV) HRÁDEK rozhodnuto o zpracování STRATEGIE „2021–2030“ OCHRANY NÁRODNÍCH ZDROJŮ PITNÉ VODY V LOKALITĚ (ČERTŮV) HRÁDEK. STRATEGIE „2021–2030“ byla schválena zastupitelstvy dotčených obcí a představena veřejnosti na veřejném jednání konaném dne 23. 9. 2021 v Dolní Cerekvi. STRATEGII „2021–2030“ postupujeme v příloze tohoto dopisu.

  Chtěli bychom opakovaně zdůraznit, že Lokalita (ČERTŮV) HRÁDEK je jedním z nejvýznamnějších národních zdrojů pitné vody, jejichž ochrana není jenom zájmem dotčených obcí, ale veřejným zájmem České republiky. S ohledem na další faktory, kterými jsou zejména hrozící následky globálních klimatických změn a rozsah disponibilních vodních zdrojů v ČR, nelze na význam ochrany vodních zdrojů v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK nahlížet pouze současným pohledem, ale je nutné význam celé lokality posuzovat pohledem do budoucna při zohlednění těchto faktorů.

  Veřejnosti byla při veřejném jednání nade vší pochybnost doložena existence ochranného pásma řeky Jihlavy (ochranné pásmo 2. stupně dle platného zákona o vodách), a dále „opomenutí“ této skutečnosti SÚRAO v rámci posuzování lokalit. Toto „opomenutí“, resp. bagatelizace vodního zdroje s platným povolením k ročnímu odběru 600 tisíc m3 pitné vody, je způsobena systémovým pochybením z důvodu evidentního střetu zájmů. Tento střet zájmů je dán preferencí zájmů SÚRAO („splnění úkolu za každou cenu“) a faktickým nezájem o ochranu pitné vody pro obyvatele („toto není prioritou“). 

  Vzhledem k uvedeným skutečnostem jsme představili kroky, které chceme společně podniknout k ochraně národních zdrojů pitné vody. Jedná se zejména o zahájení jednání s Ministerstvem životního prostředí jako s ústavně odpovědným ministerstvem za ochranu zdrojů pitné vody, „doplnění ZÚR“ – tj. krajského územního plánu – zpracováním územně analytických podkladů k existenci ochranného pásma řeky Jihlavy. A dále vytvoření koalice pro ochranu národních zdrojů pitné vody v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK zahrnující dotčené obce a mikroregiony a také subjekty odpovědné za dodávky pitné vody (SVAK, VAS, město Jihlava, atd.).

  Dosavadní jednání SÚRAO a MPO stran ochranného pásma řeky Jihlavy vnímáme jako hrubý faul, kdy tyto organizace posoudily tento vodní zdroj jako zanedbatelný, s čímž nesouhlasíme, když chceme, aby k ochraně tohoto zdroje pro 200 tisíc obyvatel Vysočiny, bylo přistupováno stejně jako k ochranným pásmu řeky Želivky a vodní nádrže Švihov. Všechny tyto vodní zdroje totiž požívají stejnou právní ochranu dle zákona o vodách.

  Právě za tento hrubý faul Vám, v příloze tohoto dopisu, zasíláme symbolickou červenou kartu 

  V Dolní Cerekvi dne 5. 10. 2021

  Za obec Boršov, obec Cejle, městys Dolní Cerekev, obec Hojkov, obec Milíčov, obec Mirošov, městys Nový Rychnov a obec Rohozná

   

  Ing. Zdeněk Dvořák,

  starosta městyse Dolní Cerekev


  Přílohy ke stažení