Stanovisko náměstkyně hejtmana kraje Vysočina Hany Hajnové

    Zdroj: kr-vysocina.cz

    K aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky předloží Kraj Vysočina zásadní stanovisko týkající se procesu výběru případné lokality pro budoucí úložiště radioaktivního odpadu. „Navrhovanou změnu textu strategického dokumentu zmiňující výběr lokality za účasti dotčených obcí navrhujeme nahradit novou formulací, která zajistí projednávání výběru lokality i za účasti dotčeného kraje a také, že případné provedení výběru finální lokality proběhne se zohledněním oprávněných zájmů jak dotčených obcí, tak kraje a po vypořádání veškerých důvodných rizik souvisejících s umístěním,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Hana Hajnová.

    Dvě ze čtyř Vládou doporučeních lokalit pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu jsou situovány na území Kraje Vysočina: Horka mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, Hrádek u Jihlavy. Na těchto lokalitách hodlá stát uskutečnit návazné výzkumné a průzkumné práce kvůli výběru finální a záložní lokality, které by měly být potvrzeny do roku 2030.

    Důvodem pro návrh textové změny, kterou požaduje Kraj Vysočina zanést do Politiky územního rozvoje ČR, je snaha o zapojení krajů mezi oficiální účastníky procesu výběru lokality hlubinného úložiště. „V současné době sice kraje v procesu figurují, ale neukotveně, a to i přesto, že se umístění úložiště týká jejich území. Pro nás je velice důležité, aby z pozice kraje směrem k centrálním orgánům šla zpráva, že chceme být účastníkem komunikace. Ve finále to může být zásadní i směrem k obcím. Druhá věc je, jakým způsobem je řešeno postavení obcí. Vláda se zavázala, že vytvoří zákon, který speciálně upraví zapojení obcí do procesu rozhodování o uložišti. Jeho věcný záměr sice pan ministr Havlíček předložil, ale zda se stihne v letošním roce projednat, je krajně nejisté. Obce tak stále zůstávají v legislativním vakuu, což je pro ně i pro nás špatný signál. A proto nesouhlasíme, aby se koncepční materiály ve vztahu k obcím posouvaly v jiném smyslu, než může být postavený zákon,“ doplňuje Hana Hajnová s tím, že pro současné vedení Kraje Vysočina je zcela zásadní naslouchat obcím a vědět, co chtějí.

    Problematika výběru a případného budoucího umístění hlubinného úložiště na území Kraje Vysočina bude jedním z bodů, které budou upraveny v programovém prohlášení Rady Kraje Vysočina. Dle slov náměstkyně Hajnové by v něm nové vedení kraje chtělo deklarovat, že bude v tomto procesu stát na straně dotčených obcí.¨