Souhrn hlavních zjištění ze sociologického výzkumu za rok 2015

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., se věnuje řešení výzkumného projektu, jehož tématem je zapojení veřejnosti do jednání o vyhledávání lokality pro výstavbu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. V roce 2015 byla realizována druhá část výzkumu, která měla povahu sběru tzv. kvantitativních dat. Řešitelský tým považuje za důležité informovat průběžně o výsledcích výzkumu obyvatele lokalit a další účastníky jednání o hlubinném úložišti. Následující text navazuje na podobný dokument z roku 2014. Jsou v něm shrnuta vybraná důležitá zjištění z reprezentativního dotazníkového šetření, které proběhlo mezi obyvateli 4 ze 7 lokalit vytipovaných pro výstavbu hlubinného úložiště.

Sociální komunikace a budování důvěry v procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů
Trvání projektu:
2014 - 2015

Projekt je zaměřen na sociální dimenzi procesu vyhledávání a výběru lokality pro výstavbu hlubinného úložiště (HÚ) radioaktivních odpadů (RO) v ČR. Cílem je získání a systematizace empirických poznatků a vytvoření aplikovatelných výsledků ve formě praktických principů a postupů sociální komunikace a participativního rozhodování založeného na vzájemné důvěře aktérů. Účelem je přispět k nekonfliktnímu procesu výběru lokality z hlediska všech realizačních aspektů a názorových perspektiv všech aktérů. 

HÚ je považováno za nejlepší řešení pro nakládání s radioaktivním odpadem, ale geofyzikálními podmínkami pro jeho vybudování disponuje jenom několik lokalit na území ČR. Stát a jím zřízené instituce jsou zodpovědné za bezpečné uložení VJP a RO, a tedy za vybudování HÚ v konkrétní lokalitě, v katastru konkrétních obcí. V posloupných krocích, které zatím nejsou přesně stanoveny (tj. jsou obsahem jednání), má být ze současných 7 vytipovaných lokalit vybrána 1 finální lokalita pro výstavbu. Projekt HÚ je ojedinělý, sociálně je vnímán jako vysoce rizikový a ohrožující, v důsledku vyvolávající negativní reakce dotčených obcí. Proces výběru finální lokality a následná výstavba HÚ představují významný přímý zásah státu do života dotčených obcí a jejich obyvatel, který však nelze realizovat bez jejich souhlasu. V polistopadových dějinách ČR jde o bezprecedentní situaci kladoucí nové požadavky na komunikaci mezi státem a občany, na důvěru mezi aktéry procesu vyhledávání a výběru lokality. Předkládaný projekt umožní vytvořit postupy a metody pro hodnocení dopadů státních zásahů do procesu vyhledávání a předcházení negativním efektům. Zároveň se týká i rozvoje ČR a jejích regionů v rámci evropské integrace. Splňuje tedy minimálně dva specifické cíle programu OMEGA.

Více informací zde.

Autoři:
PhDr. Daniel Čermák, Ph.D.
Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.
Mgr. Kateřina Bernardyová