Studie vlivů na životní prostředí - Čertovka

 

Technická zpráva číslo 148/2017

Praha, květen 2018

Studie vlivu vybudování hlubinného úložiště v lokalitě Čertovka na životní prostředí je zpracována za účelem posouzení budoucí průchodnosti procesu EIA v dané lokalitě. Opírá se o současnou úroveň poznání environmentálních poměrů na lokalitě a  současný stav projektových příprav samotného záměru – vybudování hlubinného úložiště v lokalitě. Součástí studie je popis záměru, údaje o stavu životního prostředí a  střetech zájmů a hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví a  životní prostředí. Studie je zpracována ve struktuře dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), není však posouzením EIA ve smyslu tohoto zákona.

Řešitelé:
SATRA, ÚJV Řež,  ČVUT,  MottMacDonald

Autor: 

RNDr. Přemysl Marek


Přílohy ke stažení