Stanovisko starostů z lokality Janoch

 

My níže podepsaní starostové, zastupující obce Temelín, Dříteň, Olešník a město Hluboká nad Vltavou, které se nachází v tzv. lokalitě „Janoch“, jež byla určena jako jedna z možných lokalit v rámci projektu Hlubinného úložiště použitého jaderného paliva a odpadu, tímto oceňujeme určitý posun v oblasti
komunikace Ministerstva průmyslu a dopravy.

Přesto však  konstatujeme,  že  i  nadále  je  naše stanovisko  k detailnímu  průzkumu  a  dalším  krokům směřujícím k vybudování tohoto úložiště záporné. 

Naším úkolem je zajišťovat jak rozvoj námi zastupovaných obcí, tak také bezpečnost jejich občanů. Stále považujeme za nevyjasněnou otázku, jaké konkrétní dopady budou mít oznámené kroky právě na dotčené obce, ať už jde o ochranu životního prostředí (především spodních vod), či bezpečnosti či
majetku občanů.  

Za zcela a jednoznačně nepřijatelné považujeme rozvíjení projektu v situaci, kdy ještě není ukončena sanace staré ekologické zátěže „Mydlovary“, jež nás zásadně ovlivňuje nebezpečnou vysokou úrovní nákladní dopravy, prachem a dalšími negativními jevy.  

Za nevhodné považujeme také jakékoliv další významné pokračování aktivit Správy úložišť radioaktivního odpadu v situaci, kdy není pevně a jednoznačně legislativně upravena odpovědnost institucí za plné kompenzace případných nejen přímých, ale také nepřímých škod na majetku občanů a obcí, a také plná kompenzace zvýšené bezpečnostní a psychické zátěže obyvatel.  Stále také trvá náš zájem na tom, aby legislativní proces v nejvyšší možné míře zohledňoval možnost obcí spolurozhodovat o projektech, jež se jich dotýkají.  

Požadujeme také, aby veškeré přísliby a další kroky v této oblasti byly činěny transparentně a celý proces byl pod maximální veřejnou kontrolou ze strany občanů dotčených obcí.  

 V Temelíně dne 4. 6. 2020
 
Josef Váca
Josef Kudrle
Ing. Milan Kotýnek st.
Ing. Tomáš Jirsa


Přílohy ke stažení