Studie vlivů na životní prostředí (EIA) – Lokalita ETE - jih

Technická zpráva číslo 222/2018

Praha, 02/2018


Předložená Studie posouzení vlivů na životní prostředí byla zpracována na základě Předběžné studie proveditelnosti „Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů Polygon ETE-jih“, která vycházela z dříve provedených studií a zejména z referenčního projektu hlubinného úložiště radioaktivních  odpadů  v hypotetické  lokalitě  (ÚJV  ŘEŽ  a  kolektiv  11/1999,  aktualizace 04/2012).  Výchozím  podkladem  pro  návrh  umístění  hlubinného  úložiště  byly  výsledky geologického  a  hydrogeologického  průzkumu  ve  vymezené  oblasti  Moldanubikum  ETE-jih, vyhodnocení střetů zájmů z hlediska ochrany přírody a obyvatelstva v dané oblasti, a dále z hlediska možného napojení povrchového areálu HÚ na silniční a železniční trasy a možnosti přivedení dalších inženýrských sítí. 

Již  v rámci  zpracování  předběžné  studie  proveditelnosti  byly  na  základě  zhodnocení předpokladů  podloží  ve  vymezeném  území  pro  umístění  a  vybudování  pozemní  části hlubinného úložiště navrženy dvě varianty umístění povrchové části hlubinného úložiště. Na základě porovnání obou lokalit byla určena cílová varianta umístění povrchového areálu hlubinného úložiště, která je předmětem posouzení vlivů na životní prostředí v rámci této Studie. 

Autoři:
AQUATEST a.s.
RNDr. Vlasta Navrátilová
Geotechnika a.s.
Mgr. Jiří Tlamsa, RNDr. Karel Sosna, Ph.D.
Valbek, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Skořepa, Ing. Ladislav Nožička, Ing. František Brotánek, CSc., Ing. Lucie Krupičková, Ing. Radka Koubová, Bc. Jana Šindelářová, Ing. Jan Hejral, Ing. Jan Provazník


Přílohy ke stažení