DOKTRÍNA (ČERTOVA) HRÁDKU

My, starostky a starostové obcí Boršov, Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Mirošov, Nový Rychnov a Rohozná, vědomi si povinnosti řádné péče o přírodní dědictví svěřené nám našimi předky a toho, že jsme povinni toto dědictví zachovat a předat našim potomkům, činíme toto SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY NÁRODNÍCH ZDROJŮ PITNÉ VODY ZA ÚČELEM ZACHOVÁNÍ MOŽNOSTI ADAPTACE NA PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNY KLIMATU. 

Lokalita (ČERTŮV) HRÁDEK se nachází na evropském rozvodí a je nenahraditelným zdrojem pitné vody, jak pro okolní obce, tak i pro okresy a města Jihlava a Pelhřimov. Tato lokalita je však také prameništěm vod zasahujícím dále do povodí vodárenského toku Želivka (Švihov), zásobující pitnou vodou nejen Prahu, ale i velkou část Středočeského kraje a okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Lokalita (ČERTŮV) HRÁDEK zahrnující kromě Čertova hrádku i Křemešník a Čeřínek je tak nezastupitelným prameništěm vod, na nichž je závislé zásobování pitnou vodou pro milióny obyvatel České republiky a v případě extrémního sucha a klimatických změn se bude do budoucna význam této lokality pro zásobování obyvatel ČR nadále zvyšovat. Tyto skutečnosti činí z Lokality (ČERTŮV) HRÁDEK jeden z nejvýznamnějších národních zdrojů pitné vody. 

SIGNATÁŘI VĚDOMI SI

  • povinností vyplývajících z mezinárodních smluv a evropského práva, kdy lze zmínit zejména Pařížskou úmluvu OSN, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1119 ze dne 30. června 2021, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (ES) č. 401/2009a nařízení (EU) 2018/1999 („evropský právní rámec pro klima“) či SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu – nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, a dále SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, a SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřeb
  • povinností stanovených českými právními předpisy zejména Ústavou České republiky, kdy dle Článku 7 Ústavy České republiky „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“, 
  • toho, že ochrana vody, resp. zajištění šetrného nakládání s ní, je nepochybně jedním ze zásadních úkolů nejen státu, ale každého občana České republiky a toho že, adaptace jako vyrovnání se s dopady měnícího se klimatu je společenský úkol, do kterého se musí zapojit všechny zúčastněné strany a musí se vytvořit podmínky pro efektivní adaptační opatření založená na pečlivém plánování, 

ČINÍ TOTO SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

Starostové a starostky obcí Boršov, Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Mirošov, Nový Rychnov a Rohozná se podpisem tohoto prohlášení zavazují splnit svoji občanskou povinnost, spočívající v ochraně nejdůležitějších národních zdrojů pitné vody jako součásti zděděného přírodního bohatství a realizovat společně veškeré jim dostupné kroky k naplnění a ochraně tohoto veřejného zájmu České republiky a jejích obyvatel. Ve snaze společně poskytnout ochranu tomuto nenahraditelnému přírodnímu bohatství České republiky FORMULUJÍ A PŘIJÍMAJÍ TUTO:

 

DOKTRÍNU (ČERTOVA) HRÁDKU

OCHRANA ZDROJŮ PITNÉ VODY JE ZÁKLADNÍM PILÍŘEM PRO MOŽNOU BUDOUCÍ ADAPTACI NA GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU. OCHRANA ZDROJŮ PITNÉ VODY V LOKALITĚ (ČERTŮV) HRÁDEK JE VEŘEJNÝM ZÁJMEM ČESKÉ REPUBLIKY. OCHRANA TOHOTO VEŘEJNÉHO ZÁJMU NENÍ PRÁVEM, ALE POVINNOST STANOVENÁ KAŽDÉMU OBČANOVI ČESKÉ REPUBLIKY. BUDOUCNOST TOHOTO VEŘEJNÉHO ZÁJMU A BUDOUCÍ ADAPTACE NA KLIMATICKOU ZMĚNU JE TAK ZÁVISLÁ NA AKTIVNÍM KONÁNÍ KAŽDÉHO Z NÁS.  


V Dolní Cerekvi dne 13.11.2023

Obec Boršov Obec Cejle Městys Dolní Cerekev Obec Hojkov

Obec Milíčov Obec Mirošov Městys Nový Rychnov Obec Rohozná