lokality Lokality /cs/lokality/ kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 21-12-08 16:07:10 21 cs Čeština nazor-geologa-na-pvp-bukov Odborný názor geologa na PVP Bukov - aktualizováno html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz nazor-geologa-na-pvp-bukov Odborný názor geologa na PVP Bukov - aktualizováno 19.10.2016 18:48:11

Názor geologa na PVP Bukov

Mgr. Matěj Machek Ph.D.

Odborný zástupce obcí ve Skupině pro dialog

Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i. 

Aktualizace z 18.12.2016

Podle schématu znázorňujícího postup výběru lokality pro hlubinné úložiště, který byl představen na 19. schůzi Pracovní skupiny pro dialog, mají výsledky charakterizačního výzkumu, prováděného v podzemním výzkumném pracovišti Bukov, tvořit jeden z podkladů pro snižování počtu těchto lokalit. V zájmu pracovní skupiny i samotného SÚRAO je tak co největší míra informovanosti o dění a výzkumech v PVP Bukov.  Aby podzemní laboratoř mohla poskytnout informace potřebné k vymezení vlastností horninového prostředí pro potřeby snižování počtu lokalit a výběru finální, je potřeba, aby podzemní výzkumné pracoviště splňovalo co nejvíce podmínek na takovou lokalitu kladených.  

Veřejně dostupné informace kladou otázku, zda je toto horninové prostředí PVP Bukov vhodné jako východisko pro upřesňování kritérií a pro snižování počtu lokalit:

 1. Území, na kterém se nachází PVP Bukov je tvořeno převážně horninami Strážeckého moldanubika, pro nějž je charakteristické časté střídáni kontrastních horninových tipů (migmatity, pararuly, amfibolity, erlany/skarny, a další), vykazujících velmi odlišné vlastnosti.
 2. Území kde se nachází PVP Bukov má komplikovanou strukturu (deformační historii) horninového prostředí, ve kterém lze předpokládat minimálně dvě duktilní deformační stavby, vrásy, střižné zóny a zlomové zóny (Kříbek et al., 2009; Tajčmanová et al., 2006). 
 3. Z dostupné literatury vyplývá, že v horninovém prostředí budované podzemní laboratoře došlo k několika různým hydrotermálním přeměnám (průchodem horkých minerálních roztoků) nejen na zlomových zónách, v žílách a jejích okolí, ale také v neporušených částech horninového prostředí (Kříbek et al., 2009).     
 4. Z dodatků ke smlouvě mezi SÚRAO a Diamo s.p. vyplývá, že během ražby podzemních prostor došlo k opakovanému vývalu horniny v místě poruchových zón vyplněných tektonickou brekcií a jílem, a na základě čehož došlo ke změně projektu a umístění plánované podzemní laboratoře. 
 5. Během ražení byly také zjištěny soustředěné přítoky podzemní vody z těchto tektonických poruch (Rukavičková et al., 2016) a hydrotermální přeměna hornin. 
 6. Z poruchové zóny přetínající vyražený překop 60 – 70 m od místa plánované laboratoře dochází k vývěru vody, jejíž chemické a izotopické složení dokládá spojení s dolem Rožná a přítok důlních vod do blízkosti plánované laboratoře (Rukavičková et al., 2016). 

Pro vybudování hlubinného úložiště v ČR jsou preferovány granitoidní horniny. Kritéria pro výběr lokality tak, jak jsou v současnosti zpracována, této preferenci odpovídají.

Zároveň jedním ze základních požadavků na hlubinné úložiště vyplývajícím z mezinárodních dokumentů IAEA je homogenita horninového prostředí.

Přítomnost struktur vzniklých lokalizovanou duktilní deformací (např. střižné zóny) či existence míst s výrazně přednostně uspořádanými anizotropními minerálními zrny je s ohledem na vhodnost horninového prostředí pro hlubinné úložiště považována za problematickou (IAEA Safety Standards, SSG-14; Andersson, 2000).  

Výrazné přítoky podzemní vody do prostor v blízkosti budované podzemní laboratoře, propojení místa, v němž se laboratoř nachází s uranovým dolem poruchovou zónou, a přítok důlní vody do blízkosti laboratoře po této poruše odporují základním kritériím pro lokalitu vhodnou pro hlubinné úložiště. 

Dále vyplývá, že v blízkosti plánované podzemní laboratoře se nacházejí zvodnělé zlomové zóny s výrazným křehkým porušením. V tom případě by pak podzemní laboratoř nesplňovala další zásadní kritéria pro lokalitu vhodnou pro hlubinné úložiště.

Vzhledem k výše zmíněnému se přínos budoucího prováděného výzkumu v PVP Bukov k výběru lokality a k procesu vývoje hlubinného úložiště zdá být velmi sporný.

Literatura:

Andersson, J. (2000). What requirements does the KBS-3 repository make on the host rock?: Geoscientific suitability indicators and criteria for siting and site evaluation. Stockholm: Svensk kärnbränslehantering AB/Swedish Nuclear Fuel and Waste Management. 

Kříbek B., Žák K., Dobeš P., Leichmann J., Pudilová M., René M., Scharm B., Scharmová M., Hájek A., Holeczy D., Hein U.F., Lehmann B. (2009) The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Miner. Deposita, 44, 99-128

Rukavičková L., Holeček J., Myška O., Vencl M., Vondrovic L. (2016) Hydrogeologický výzkum v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov v dole Rožná. Zprávy o geologických výzkumech, 49, 143-147.

Tajčmanová L., Konopásek J., Schulmann K. (2006) Thermal evolution of the orogenic lower crust during exhumation within thickened Moldanubian root of Variscan Belt of Central Europe. J. Metamorph. Geol., 24, 119-134.

Mgr. Matěj Machek Ph.D. Odborný zástupce obcí ve Skupině pro dialog Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i. přináší svůj pohled na projekt podzemního výzkumného pracoviště Bukov.
article aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 20.12.2016 12:55:42 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pvpbukov-machek2.pdf 212.22 KB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/aktuality/nazor-geologa-na-pvp-bukov/_files/pvpbukov-machek2.pdf _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 0 obcane-drahonina-rekli-v-ankete-ne-pro-dalsi-pruzkumy-pro-uloziste 0 Občané Drahonína řekli v anketě NE pro další průzkumy pro úložiště
Společně s volbami proběhla 5. a 6. října 2018 v Drahoníně v lokalitě Kraví hora anketa, kdy lidé odpovídali na dvě otázky: 1) Souhlasíte s pokračováním průzkumů pro vyhledávání vhodné lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů v lokalitě Kraví hora? 2) Souhlasíte s vybudováním hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů v lokalitě Kraví hora?
article 15.12.2018 00:34:08 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ drahonin-znak.jpg 220 219
skrze-tunel-k-hlubinnemu-ulozisti 0 Skrze tunel k hlubinnému úložišti?
Jak se ukazuje, peněz na jaderném účtu nebude přebytek a pokud budou utraceny neefektivně, může to mít dopad na budoucí potřeby a tedy i bezpečnost finálního řešení. Objevující se argumentace SÚRAO, že díky podzemnímu výzkumnému pracovišti v Bukově došlo k úspoře velkého množství financí oproti ražbě nové laboratoře z povrchu zamlčuje fakt, že se vlastně s takovou generickou laboratoří v dosud platné vládní koncepci vůbec nepočítalo a že stejně ve finálním vybraném místě bude muset být postavena specifická podzemní laboratoř pro potvrzení vhodnosti.
article 30.08.2017 11:03:38 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ tezba.jpg 250 188
co-skryva-sprava-ulozist-o-tunelu-v-bukove 0 Co skrývá Správa úložišť o tunelu v Bukově?
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) posílila pochyby, zda nyní stamiliony a v budoucnu až miliardy korun mizející v Podzemním výzkumném pracovišti (PVP) Bukov v prostředí bývalých uranových dolů jsou účelně vydávané prostředky. Rozhodla se totiž utajit zásadní technicko-ekonomickou studii realizace výzkumného programu PVP Bukov, která měla doložit vhodnost lokality pro výzkumnou činnost pro hlubinné úložiště.
article 30.08.2017 10:59:21 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ bukov-promeny.jpg 500 365
nazor-geologa-na-pvp-bukov 0 Odborný názor geologa na PVP Bukov - aktualizováno
Mgr. Matěj Machek Ph.D. Odborný zástupce obcí ve Skupině pro dialog Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i. přináší svůj pohled na projekt podzemního výzkumného pracoviště Bukov.
article 20.12.2016 12:55:42 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk aktuality Aktuality /cs/aktuality/
otevreny-dopis-starostu-lokality-kravi-hora-ministru-mladkovi 0 Otevřený dopis starostů lokality Kraví hora ministru Mládkovi
Zástupci samospráv z lokality Kraví hora se 22. července sešli v Milasíně, aby formou otevřeného dopisu ministru průmyslu Mládkovi zareagovali na ohlášený záměr pokračovat v průzkumech k úložišti jen na lokalitách Kraví hora a Horka.
article 01.08.2016 10:45:01 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ tiskovkampo.jpg 220 147
kalendar-pro-spravu-ulozist-nase-bezpecna-budoucnost-bez-hlubinneho-uloziste 0 Kalendář pro Správu úložišť: Naše bezpečná budoucnost bez hlubinného úložiště
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dostane k letošním Vánocům nezvyklý kalendář pro rok 2016. Věnují jej zástupci obcí a spolků ze všech sedmi lokalit, které si Správa vytipovala jako potenciálně vhodné pro vybudování trvalého hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Snímky v něm jí každý měsíc připomenou, že dárci nesouhlasí s postupem státu při hledání místa pro konečné ukládání jaderného odpadu.
article 17.12.2015 18:11:40 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ kal0.jpg 500 370
den-proti-ulozisti-18-4-2015-na-lokalite-kravi-hora 0 Den proti úložišti 18. 4. 2015 na lokalitě Kraví hora
Ohlédnutí za akcemi celostátního Dne proti úložišti na lokalitě Kraví hora - shrnutí, pozvánka, fotogalerie a další.
article 24.04.2015 20:28:50 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ logodpu.jpg 220 184
budouci-starostove-na-vysocine-si-preji-rozhodovat-o-ulozisti 0 Budoucí starostové na Vysočině si přejí rozhodovat o úložišti
Zdroj: Tisková zpráva Cala a Bezjaderná vysočina. Většina lídrů kandidátek do nadcházejících komunálních voleb v obcích ve třech lokalitách vytipovaných pro konečné hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v Kraji Vysočina si myslí, že o takto zásadních stavbách by měli spolurozhodovat především obyvatelé těchto obcí.
article 09.02.2015 17:27:48 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk horka Horka /cs/lokality/horka/
vyzva-k-hlubinnemu-ulozisti-ferove 0 Výzva: K hlubinnému úložišti férově
Výzva představitelům státu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů přijatá 26. 2. 2013. Podepsali ji zástupci 131 měst a obcí a 29 neziskových organizací.
article 15.02.2015 20:10:46 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ screen-shot-2015-02-09-at-18-56-06.jpeg Předání výzvy náměstkovi MPO 500 236
9 1 1
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login https://www.nechcemeuloziste.cz:443/cs/lokality/kravi-hora/nazory/nazor-geologa-na-pvp-bukov.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  Názor geologa na PVP Bukov

  Mgr. Matěj Machek Ph.D.

  Odborný zástupce obcí ve Skupině pro dialog

  Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i. 

  Aktualizace z 18.12.2016

  Podle schématu znázorňujícího postup výběru lokality pro hlubinné úložiště, který byl představen na 19. schůzi Pracovní skupiny pro dialog, mají výsledky charakterizačního výzkumu, prováděného v podzemním výzkumném pracovišti Bukov, tvořit jeden z podkladů pro snižování počtu těchto lokalit. V zájmu pracovní skupiny i samotného SÚRAO je tak co největší míra informovanosti o dění a výzkumech v PVP Bukov.  Aby podzemní laboratoř mohla poskytnout informace potřebné k vymezení vlastností horninového prostředí pro potřeby snižování počtu lokalit a výběru finální, je potřeba, aby podzemní výzkumné pracoviště splňovalo co nejvíce podmínek na takovou lokalitu kladených.  

  Veřejně dostupné informace kladou otázku, zda je toto horninové prostředí PVP Bukov vhodné jako východisko pro upřesňování kritérií a pro snižování počtu lokalit:

  1. Území, na kterém se nachází PVP Bukov je tvořeno převážně horninami Strážeckého moldanubika, pro nějž je charakteristické časté střídáni kontrastních horninových tipů (migmatity, pararuly, amfibolity, erlany/skarny, a další), vykazujících velmi odlišné vlastnosti.
  2. Území kde se nachází PVP Bukov má komplikovanou strukturu (deformační historii) horninového prostředí, ve kterém lze předpokládat minimálně dvě duktilní deformační stavby, vrásy, střižné zóny a zlomové zóny (Kříbek et al., 2009; Tajčmanová et al., 2006). 
  3. Z dostupné literatury vyplývá, že v horninovém prostředí budované podzemní laboratoře došlo k několika různým hydrotermálním přeměnám (průchodem horkých minerálních roztoků) nejen na zlomových zónách, v žílách a jejích okolí, ale také v neporušených částech horninového prostředí (Kříbek et al., 2009).     
  4. Z dodatků ke smlouvě mezi SÚRAO a Diamo s.p. vyplývá, že během ražby podzemních prostor došlo k opakovanému vývalu horniny v místě poruchových zón vyplněných tektonickou brekcií a jílem, a na základě čehož došlo ke změně projektu a umístění plánované podzemní laboratoře. 
  5. Během ražení byly také zjištěny soustředěné přítoky podzemní vody z těchto tektonických poruch (Rukavičková et al., 2016) a hydrotermální přeměna hornin. 
  6. Z poruchové zóny přetínající vyražený překop 60 – 70 m od místa plánované laboratoře dochází k vývěru vody, jejíž chemické a izotopické složení dokládá spojení s dolem Rožná a přítok důlních vod do blízkosti plánované laboratoře (Rukavičková et al., 2016). 

  Pro vybudování hlubinného úložiště v ČR jsou preferovány granitoidní horniny. Kritéria pro výběr lokality tak, jak jsou v současnosti zpracována, této preferenci odpovídají.

  Zároveň jedním ze základních požadavků na hlubinné úložiště vyplývajícím z mezinárodních dokumentů IAEA je homogenita horninového prostředí.

  Přítomnost struktur vzniklých lokalizovanou duktilní deformací (např. střižné zóny) či existence míst s výrazně přednostně uspořádanými anizotropními minerálními zrny je s ohledem na vhodnost horninového prostředí pro hlubinné úložiště považována za problematickou (IAEA Safety Standards, SSG-14; Andersson, 2000).  

  Výrazné přítoky podzemní vody do prostor v blízkosti budované podzemní laboratoře, propojení místa, v němž se laboratoř nachází s uranovým dolem poruchovou zónou, a přítok důlní vody do blízkosti laboratoře po této poruše odporují základním kritériím pro lokalitu vhodnou pro hlubinné úložiště. 

  Dále vyplývá, že v blízkosti plánované podzemní laboratoře se nacházejí zvodnělé zlomové zóny s výrazným křehkým porušením. V tom případě by pak podzemní laboratoř nesplňovala další zásadní kritéria pro lokalitu vhodnou pro hlubinné úložiště.

  Vzhledem k výše zmíněnému se přínos budoucího prováděného výzkumu v PVP Bukov k výběru lokality a k procesu vývoje hlubinného úložiště zdá být velmi sporný.

  Literatura:

  Andersson, J. (2000). What requirements does the KBS-3 repository make on the host rock?: Geoscientific suitability indicators and criteria for siting and site evaluation. Stockholm: Svensk kärnbränslehantering AB/Swedish Nuclear Fuel and Waste Management. 

  Kříbek B., Žák K., Dobeš P., Leichmann J., Pudilová M., René M., Scharm B., Scharmová M., Hájek A., Holeczy D., Hein U.F., Lehmann B. (2009) The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Miner. Deposita, 44, 99-128

  Rukavičková L., Holeček J., Myška O., Vencl M., Vondrovic L. (2016) Hydrogeologický výzkum v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov v dole Rožná. Zprávy o geologických výzkumech, 49, 143-147.

  Tajčmanová L., Konopásek J., Schulmann K. (2006) Thermal evolution of the orogenic lower crust during exhumation within thickened Moldanubian root of Variscan Belt of Central Europe. J. Metamorph. Geol., 24, 119-134.


  Přílohy ke stažení