Rozhodnutí MŽP o prodloužení doby platnosti průzkumného území

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, jako příslušný orgán státní správy dne 11. 12. 2017 rozhodlo tak, že podle § 4a odst. 7 a § 22a odst. 1 zákona č.  62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění, prodlužuje dobu platnosti  rozhodnutí č.j. 67528/ENV/13 1131/510/13 ze dne 20.10.2014, kterým bylo Správě úložišť radioaktivních odpadů stanoveno průzkumné území Magdaléna pro  zvláštní  zásahy  do  zemské  kůry  za  účelem  zjištění  vhodných  geologických, geomechanických,  strukturních,  geochemických  a  hydrogeologických  podmínek  pro možnost  vybudování  podzemního  úložiště  vyhořelého jaderného  paliva  a  ostatních radioaktivních odpadů  o jeden rok, tedy do 31. 12. 2017.

Podrobnosti v příloze.


Přílohy ke stažení