jak se BRÁNIT povolování úložiště?

  Mohlo by poblíž vás vzniknout hlubinné úložiště radioaktivního odpadu?

  Jestli ano, přinášíme Vám v této sekci právni rady, návody a vzory dokumentů pro různá řízení, která souvisí s procesem povolování hlubinného úložiště.

  V případě, že chcete proti tomuto záměru nějak vystupovat a zapojit se do procesu povolování, najdete zde informace, které vám pomohou.

   

  Jak vyhledávat vhodnou informaci?
  Témata, která jsou zde zpracována:
  1. Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA)
  2. Posuzování záměrů staveb na životní prostředí (EIA)
  3. Jak probíhá správní řízení
  4. Řízení o stanovení průzkumných území
  5. Územní řízení
  6. Stavební řízení
  7. Založení spolku
  8. Změna občanského sdružení ve spolek
  9. Účast spolku v řízení
  10. Právo na informace
  11. Petice
  12. Místní referendum
  13. Veřejné shromáždění


  Jaká řízení budou probíhat?

  Vyhledávání úložiště probíhá podle vládní Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem. Před jejím schválením se musí uskutečnit veřejná SEA (posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí). 

  Jak se do něj můžete zapojit?

  Před povolením úložiště musí proběhnout tato řízení, kterých se může účastnit veřejnost i obce:

  • Řízení o stanovení průzkumného území
  • EIA (posuzování vlivů záměru úložiště na životní prostředí)
  • Povolení hornické činnosti

  Dále musí proběhnout tato řízení, kterých se účastní jen žadatelúčast veřejnosti není možná:

  • Řízení o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (vede Ministerstvo životního prostředí)
  • Schválení projektu geologických prací (schvaluje krajský úřad)
  • Povolení k umístění a následně stavbě úložiště dle atomového zákona (vede Státní úřad pro jadernou bezpečnost)

  V souvislosti s úložištěm bude vybudován rozsáhlý povrchový areál úložiště a další objekty včetně železniční i silniční přípojky. Pro jejich realizaci potřebuje Správa úložišť radioaktivních odpadů územní rozhodnutí a stavební povolení. Pro výstavbu podzemních staveb samotného hlubinného úložiště se ale územní ani stavební povolení nevyžadují.

  Investor musí dále doložit dohodu s vlastníky přilehlých pozemků o vstupu na pozemek.

  Z časového hlediska nejprve dojde ke geologickému průzkumu všech sedmi lokalit, posléze bude výběr zúžen nejspíše na čtyři. Proběhnou geologické průzkumy (řízení o stanovení průzkumných území, schválení projektu geologických prací).

  Poté bude výběr zúžen na dvě lokality, pro tyto bude již stanoveno Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a bude nutné změnit územní plán kraje - Zásady územního rozvoje. Při této změně proběhne posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) Opět proběhne geologický průzkum (řízení o stanovení průzkumných území, schválení projektu geologických prací, povolení hornické činnosti pro vrtné práce).
  Nakonec bude vybrána finální lokalita a pro ni bude nutné změnit územní plán a proběhnou povolovací řízení na povolení výstavby podzemní a nadzemní části úložiště.

  Proběhnou tedy:

  • Změna územního plánu

  Povolení podzemní části úložiště

  • EIA (posuzování vlivů záměru úložiště na životní prostředí)
  • Povolení hornické činnosti
  • Povolení k umístění úložiště dle atomového zákona

  Povolení nadzemní části úložiště

  • Územní řízení
  • Stavební řízení

  Přečtěte si, jak probíhá správní řízení.

  Co tedy můžete udělat?

  1) Zašlete vyjádření k oznámení posuzování vlivů koncepcí (SEA)

  Koncepce a plánovací dokumenty s možným vlivem na životní prostředí musí být posouzeny z hlediska těchto vlivů. Tento proces posuzování vlivů koncepcí se jmenuje SEA a má několik fází, přičemž v každé může veřejnost (kdokoli) předložit v zákonem stanovené lhůtě své vyjádření.
  V případě úložiště se vlivy na životní prostředí budou posuzovat pro tyto koncepce:
  Změnu krajského územního plánu (Zásad územního rozvoje) – do ZÚR bude vloženo chráněné území pro zásah do zemské kůry
  Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem

  Kdy a jak se můžete k posouzení vlivů SEA vyjádřit?

  2) Podejte námitky v řízení o stanovení průzkumného území

  V tomto řízení se vymezuje území, na kterém proběhne geologický průzkum vhodnosti lokality pro umístění úložiště. Vede ho Ministerstvo životního prostředí. Účastnit se jej mohou obce a spolky.

  Kdy a jak se můžete stát účastníkem a podat v tomto řízení námitky?

  3) Zašlete vyjádření k posouzení vlivů na životní prostředí úložiště

  Jednotlivá úložiště budou posuzována z hlediska vlivu na životní prostředí. Posuzování má několik fází, v každé má veřejnost lhůtu na vyjádření.
  Posouzení vlivů na životní prostředí je nutným podkladem pro řízení o povolení k hornické činnosti pro stavbu úložiště a povolení k umístění úložiště podle atomového zákona i k územnímu rozhodnutí a jeho podoba může výsledek těchto řízení významně ovlivnit.
  Jak se zúčastnit procesu EIA? 

  4) Podejte námitky v řízení o povolení hornické činnosti

  Řízení o povolení hornické činnosti vede obvodní báňský úřad. Bude probíhat společně s řízením o stanovení průzkumného území jen tehdy, pokud bude potřeba při průzkumu lokality vytvořit vyhloubení podzemních prostor větší než 300 m2. Jinak proběhne průzkum i bez něj. Řízení o povolení hornické činnosti sice bude muset proběhnout později (jako povolení samotného zásahu do zemské kůry – zřízení úložiště), v té době však již fakticky budou prostory vyhloubené. Je tedy zásadní účastnit se především řízení o stanovení průzkumného území.

  Obce a osoby dotčené na svých právech (zejména vlastníci okolních pozemků) mohou podat v řízení námitky. O zahájení řízení je úřad informuje poštou. Nelze vyloučit ani účast spolků podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., ve výčtu účastníků v § 18 zákona o hornické činnosti však uvedeny přímo nejsou a možnost jejich účast tak může být zpochybněna. Přesto doporučujeme se těchto řízení zkusit účastnit.

  Podkladem pro vydání povolení k hornické činnosti pro ražbu úložiště je posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a vždy pak dohoda o vypořádání střetu zájmů (dohoda mezi investorem a vlastníky, jak budou kompenzovány zásahy do práv vlastníků vlivem úložiště, viz § 17 odst. 2 zákona o hornické činnosti a § 33 horního zákona).

  5) Zúčastněte se územního a stavebního řízení

  Územní řízení je procesem, ve kterém se posuzuje, zda je možné navrhovanou stavbu (povrchový areál, silnici, železniční trať apod.) umístit do daného území a také zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací (se zásadami územního rozvoje a územním plánem obce. V navazujícím stavebním řízení se posuzuje konkrétní způsob provedení stavby.

  Obce a osoby dotčené na svých právech (zejména vlastníci okolních pozemků) jsou ze zákona účastníky řízení. Účastníkem se ale podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. mohou stát i spolky.

  Jak se účastnit územního řízení?
  Jak se účastnit stavebního řízení?

  6) Založte spolek a přihlašte se do řízení

  Organizovaní občané ve spolcích, pokud jsou založeny za účelem ochrany přírody a krajiny, mají více možností ovlivnit povolování úložiště, než jednotlivci. Spolek po splnění zákonných podmínek získá práva účastníka řízení, vyjádřit se v něm případně podat odvolání proti rozhodnutí.

  Jaké jsou podmínky účasti spolků v řízeních?
  Jak založit spolek?
  Jak se ze stávajících občanských sdružení stane spolek?

  7) Vyžádejte se potřebné informace

  Proces vyhledávání úložiště by měl být plně transparentní. Pokud Vám ale nějaké informace a dokumenty chyb, můžete si je od Správy úložišť radioaktivních odpadů a dalších úřadů vyžádat. Na vaší straně je zákon č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kompletní průvodce právem na informace.

  8) Využijte další nástroje

  Vedle účasti v řízeních můžete sepsat petici, vyhlásit místní referendum nebo uspořádat shromáždění. Těmito nástroji můžete ovlivnit umístění úložiště spíše nepřímo, při velké účasti však mohou vyvolat silný psychologický tlak.

  Jak podat petici?

  Jak jak dosáhnout vyhlášení místního referenda?

  Jak uspořádat veřejné shromáždění?

   

  Tyto informace pro vás připravil Frank Bold. Další manuály a vzory najdete na webové stránce právní poradny Frank Bold.