Jak dosáhnout vyhlášení místního referenda?

  Jedním z významných právních nástrojů, díky kterému můžete ovlivnit rozhodování ve vaší obci je místní referendum. Umožňuje totiž občanům hlasovat o problémech nebo návrzích týkajících se jejich obce a předat svůj názor zastupitelstvu obce. Velkou výhodou referenda je, že se jeho výsledkem musí zastupitelstvo zabývat, výsledek je pro něj totiž závazný.

  V referendu se může hlasovat o různých záměrech, které schvaluje zastupitelstvo, například o postoji obce k úložištím radioaktivního odpadu. 
Přečtěte si, jak se v Plzni pomocí referenda podařilo zabránit stavbě obchodního centra.

  Referendem lze zavázat pouze obec jako samosprávu, lze tedy docílit např. toho, aby obec podala v řízení námitku, aby neprodávala pozemky, nesouhlasila se záměrem úložiště, průzkumy pro úložiště apod. Není ale možné zavázat úřad k tomu, aby vydal určité rozhodnutí.

  Místní referendum je upraveno zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu.

  Jak dosáhnout vyhlášení referenda

  Místní referendum vyhlašuje zastupitelstvo, a to buď z vlastní iniciativy, nebo na základě návrhu, který mu předloží tzv. přípravný výbor. Aby tedy mohlo zastupitelstvo referendum vyhlásit, je potřeba, aby nejméně 3 osoby oprávněné volit do zastupitelstva (je občanem České republiky nebo země EU, má trvalý pobyt v dané obci a nejpozději v den hlasování dosáhla věku 18 let) sepsali návrh, sesbírali potřebný počet podpisů osob oprávněných hlasovat a tento návrh předložili zastupitelstvu dané obce.

  Návrh musí obsahovat:
  • přesné určení území, na němž se konání referenda navrhuje - např. územní obvod obce Tábor (je tvořen deseti katastrálními územími a zároveň patnácti příměstskými částmi)
  • odůvodnění návrhu (to může obsahovat návrh na termín konání referenda)
  • odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce, popřípadě statutárního města,
  • přesné znění otázky navržené k rozhodnutí referendem, na kterou lze odpovědět ano či ne
  • informace o přípravném výboru – jméno, příjmení a trvalý pobyt, datum narození a vlastnoruční podpis členů přípravného výboru,
  • označení zmocněnce z členů přípravného výboru,
  • přílohu – podpisovou listinu s očíslovanými podpisovými archy

  Můžete využít vzor návrh přípravného výboru na konání místního referenda.

  Kolik musíte posbírat podpisů

  Aby zastupitelstvo mohlo na základě návrhu vyhlásit místní referendum, musí podpisové listiny podepsat zákonem stanovený počet osob zapsaných v seznamu oprávněných osob. Tento počet tedy je tedy třeba počítat podle počtu oprávněných osob v obci.

  Počet podpisů, které musíte posbírat podle počtu oprávněných osob:

  • do 3 000 obyvatel: 30 % oprávněných osob
  • do 20 000 obyvatel: 20 % oprávněných osob
  • do 200 000 obyvatel: 10 % oprávněných osob
  • nad 200 000 obyvatel: 6 % oprávněných osob

  Podpisové listiny musí obsahovat:

  • vymezení území, na němž se referendum navrhuje konat
  • přesné znění otázky navržené k rozhodnutí referendem
  • jméno, příjmení a trvalý pobyt členů přípravného výboru
  • vlastnoruční podpisy oprávněných osob podporujících konání místního referenda a jejich jméno, příjmení, datum narození a adresu
  • text upozornění pro podporovatele:Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč."

  Podpisové listiny mohou být vystaveny na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let. Podpisové listiny však nesmí být vystaveny v prostorách státních orgánů a orgánů samosprávy.

  Pokud se výboru podaří posbírat dostatek podpisů a splnit všechny formální podmínky, zastupitelstvo musí vyhlásit místní referendum. Pokud ho přesto nevyhlásí, může se přípravný výbor obrátit na soud.

  Jak probíhá místní referendum

  Referendum pak probíhá podobně jako volby, každý občan dotčeného území se může zúčastnit a svým hlasem hlasovat buď pro anebo proti návrhu referenda. Volební komise pak vyhlásí výsledky hlasování zveřejněním na úřední desce obecního úřadu neprodleně po vyhotovení zápisu o výsledku hlasování.

  Kdy je výsledek referenda platný?

  Aby výsledek referenda byl platný, je třeba, aby se zúčastnilo alespoň 35 % oprávněných občanů. V referendu zvítězí ta varianta návrhu, pro kterou hlasovala nadpoloviční většina oprávněných občanů, kteří se referenda zúčastnili, a alespoň 25 % všech oprávněných občanů. (V případě hlasování o oddělení obce nebo o sloučení obcí platí specifická pravidla.)

  Výsledek referenda je pak závazný, což v praxi znamená, že se jím zastupitelstvo obce musí řídit a nesmí v dané otázce rozhodnout jinak.

  Jak se bránit, když obec výsledek referenda nerespektuje?

  Jednání v rozporu s výsledkem referenda má pro obce vážné právní důsledky, stanovené v § 124 zákona o obcích. Toto ustanovení řeší situace, kdy je rozhodnutí obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem, zde konkrétně se zákonem o místním referendu, z nějž vyplývá povinnost orgánů obce jednat v souladu s výsledky referenda.

  V případě zjevného a závažného rozporu rozhodnutí obce se zákonem Ministerstvo vnitra pozastaví výkon takového rozhodnutí obce a stanoví obci lhůtu k nápravě. Nezjedná-li obec v této lhůtě nápravu, podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů žalobu na obec k soudu s návrhem na zrušení usnesení. Z rozsudků Nejvyššího správního soudu vyplývá, že stížnost Ministerstvu vnitra na jednání obce v rozporu s výsledkem referenda lze použít i v případě nezákonné nečinnosti.

   

  Tento manuál pro vás připravil Frank Bold. Další manuály a vzory najdete na webové stránce právní poradny Frank Bold.  


  Přílohy ke stažení