Jak se stát účastníkem řízení o stanovení pRůzkumného území?

  V tomto řízení se vymezuje území, na kterém proběhne průzkum vhodnosti lokality pro umístění úložiště. Vede ho Ministerstvo životního prostředí

  Účastnit se mohou obce nebo spolky (§ 22a a §4a zákona č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích). 

  Účastník řízení může v řízení podat námitku, o které musí Ministerstvo rozhodnout. Může také proti rozhodnutí podat rozklad. 

  Obce jsou účastníky tohoto řízení automaticky. Ministerstvo je informuje o zahájení řízení poštou. Ministerstvo může stanovit lhůtu, do kdy lze námitku podat. 

  Spolky musí zaslat Ministerstvu ještě před zahájením řízení žádost o informace o zahajovaných řízeních. Ministerstvo o zahájení řízení spolek informuje buď poštou nebo na své úřední desce. Spolky se poté mohou do řízení do 8 dnů přihlásit. Ministerstvo může opět stanovit lhůtu, do kdy lze námitku podat.

  V námitce lze zejména uvést, že veřejný zájem na ochraně zdraví obyvatel převažuje nad zájmem na průzkumu lokality. Pokud jiný veřejný zájem převáží nad zájmem na průzkumu, musí Ministerstvo žádost zamítnout (§ 4a odst. 6 zákona o geologických pracích). 

  Proti kladnému rozhodnutí o stanovení průzkumného území mohou účastníci řízení do 15 dnů podat rozklad k ministrovi životního prostředí.

   

  Tento manuál pro vás připravil Frank Bold. Další manuály a vzory najdete na webové stránce právní poradny Frank Bold.