Jak založit spolek?

  V rámci povolování úložiště proběhnou povolovací řízení, mj. řízení o stanovení průzkumného území pro geologické práce, kterého se mohou účastnit za splnění níže uvedených podmínek i spolky.

  Zatímco jednotlivec by mohl podat pouze připomínku, kterou se úřady nemusí zabývat, o námitce spolku, který se stane účastníkem, musí úřad rozhodnout. Spolek má také další práva účastníka řízení, zejm. právo podat odvolání proti rozhodnutí.

  Pokud ještě nemáte založený spolek, níže najdete návod, jak na to.

  Postup

  1. Založení spolku

  Spolek je založen přijetím stanov.

  Občanský zákoník nabízí dva základní způsoby, a to

  1. shodou zakladatelů na obsahu stanov, nebo
  2. usnesením ustavující schůze.

  V prvním případě není nutné, aby se zakladatelé scházeli, postačuje, že na stanovách budou uvedeny jejich identifikační údaje (jméno, adresa, datum narození), datum podpisu a podpis. V praxi bude zřejmě zapotřebí ke stanovám vyhotovit ještě jeden dokument, ve kterém bude datum "schůze" či dohody, identifikace osob, které se rozhodly založit spolek a body, na kterých se tito lidé domluvili (tedy schválení stanov, volba předsedy či dalších členů orgánů spolku, apod.). Pro oba způsoby platí, v souladu s římskoprávní zásadou „tres faciunt collegium“ („tři tvoří spolek“), že spolek musí být založen nejméně třemi osobami.

  K založení spolku na ustanovující schůzi se obvykle přistupuje, jestliže se na založení podílí větší počet osob, popř. není předem znám konkrétní počet osob, které budou na založení participovat.

  Nejprve je nutno shodnout se na obsahu stanov. Povinnými náležitostmi jsou (§ 218):

  1. Název a sídlo spolku: Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí i zkratka „z. s.“. Název spolku musí být odlišný od již existujících právnických osob, nahlédněte tedy před výběrem nejprve do veřejného rejstříku.
  2. Účel spolku: Je-li jako hlavní poslání spolku uvedena ochrana přírody a krajiny, získá spolek možnost účastnit se řízení, v nichž budou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
  3. Práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat.
  4. Určení statutárního orgánu: Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat jménem spolku. Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda). Můžete využít i náš vzor.

  Ustanovující schůzi je třeba svolat nejméně 30 dní před jejím konáním, v pozvánce je nutno uvést místo, čas a pořad zasedání. Z ustanovující schůze je potřeba do 30 dnů pořídit zápis. Na osoby zapsané v listině přítomných se hledí, jako by podaly řádnou přihlášku do spolku. Kdo hlasoval proti přijetí stanov, může od přihlášky odstoupit. O tom musí být učiněn záznam v listině přítomných opatřený podpisy odstupujícího a toho, kdo záznam učinil.

  2. Vznik spolku

  Zapomeňme na starou a dnes již neplatnou poučku, že občanské sdružení vzniká registrací u Ministerstva vnitra. Spolek podle stávajícího občanského zákoníku vzniká zápisem do spolkového rejstříku, jehož úpravu najdeme v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických osob (rejstříkový zákon), a který je veden rejstříkovým soudem (místně příslušný krajský soud). Vznik spolků tak byl převeden z gesce Ministerstva vnitra pod justici. Návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí. Návrh na zápis musí být podle rejstříkového zákona podán bez zbytečného odkladu po založení spolku. Návrh lze podat pouze na formuláři, který uveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách. Návrh lze podat v listinné nebo elektronické podobě. Podpis na návrhu na zápis v listinné podobě musí být úředně ověřen. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává. Ať už je návrh podáván v listinné nebo v elektronické podobě, musí být elektronicky vyplněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (§ 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

  Rejstříkový soud vydá ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu usnesení, kterým vyzve navrhovatele k odstranění vad návrhu nebo k doplnění chybějících listin. Rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne o návrhu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podání návrhu. Není-li spolek do spolkového rejstříku zapsán do třiceti dnů od podání návrhu na zápis a není-li v této lhůtě ani vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu, považuje se spolek za zapsaný do spolkového rejstříku třicátým dnem od podání návrhu (§ 226 odst. 3 občanského zákoníku).
  Zápis do spolkového rejstříku je do 30. 6. 2016 zdarma.

  

K návrhu na zápis (kromě vyplněného webového formuláře) nezapomeňte připojit:


  1. Souhlas majitele nemovitosti, ve které má spolek sídlo, s úředně ověřenými podpisy – můžete využít vzor;
  2. Souhlas osoby (statutárního orgánu - např. předsedy) s tím, že bude zapsán do veřejného rejstříku a její čestné prohlášením o tom, že je svéprávná a není v úpadku, s úředně ověřeným podpisem – můžete využít vzor
  3. Zápis z ustavující členské schůze či zápis o shodě zakladatelů spolu se zápisem o volbě statutárního orgánu a schválení stanov, zde stačí neověřené podpisy – můžete využít vzor;
  4. Stanovy – můžete využít vzor.

  

Každé ověření lze provést na úřadě za 30 Kč.

   

  Tento manuál pro vás připravil Frank Bold. Další manuály a vzory najdete na webové stránce právní poradny Frank Bold.  


  Přílohy ke stažení