Jaké jsou podmínky účasti spolků v řízeních?

  V rámci povolování úložiště proběhnou povolovací řízení, mj. řízení o stanovení průzkumného území pro geologické práce, kterého se mohou účastnit za splnění níže uvedených podmínek i spolky.

  Proč se účastnit jako spolek?

  Zatímco jednotlivec by mohl podat pouze připomínku, kterou se úřady nemusí zabývat, o námitce spolku, který se stane účastníkem, musí úřad rozhodnout. Spolek má také další práva účastníka řízení, zejm. právo podat odvolání proti rozhodnutí.

  Jaké podmínky musí spolek splnit?

  Účast spolků umožňuje ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Spolky musí přitom splnit tyto 3 podmínky:

  • Uvést ve stanovách jako hlavní cíl spolku ochranu přírody a krajiny 
– doporučujeme držet se této formulace, neužívat tedy například formulaci „ochrana životního prostředí“
  • Podat si žádost o informování o zahajovaných řízeních na úřady, která by řízení mohli vést – Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu, krajský úřad aj.
– žádost je platná 1 rok (je třeba ji obnovovat) a musí být omezena na určitý typ řízení a územní vymezení, tzn. je třeba v ní uvést, že se chce spolek účastnit řízení na katastrech konkrétních obcí nebo území kraje apod.
  • Do 8 dnů od zahájení řízení se přihlásit jako účastníci 
– o zahájení řízení může úřad informovat spolek poštou, stačí ale, když informaci uvede na úřední desce, proto doporučujeme desku pravidelně sledovat

  Můžete využít náš vzor žádosti o informování o zahajovaných řízeních.

  Dle převažujícího výkladu musí spolky podat žádost ještě před zahájením řízení, do kterého se chtějí přihlásit. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 25/2012-21 je možné podat žádost společně s přihlášením do řízení i během řízení (to však platí jen pro spolky vzniklé až po zahájení řízení).

   

  Tento manuál pro vás připravil Frank Bold. Další manuály a vzory najdete na webové stránce právní poradny Frank Bold.  


  Přílohy ke stažení